, Jackpotjoy plc: Resultaten för de tre och sex månader som slutade den 30 juni 2017, WorldNews | Travel Wire News

Jackpotjoy plc: Resultaten för de tre och sex månader som slutade den 30 juni 2017

Ändringen gjordes i den oreviderade sammanställda kortfattade delårsrapporten för totalresultatet på sidan 20 av rapporten. 

Närmare bestämt har rubriken över kolumnen till höger i tabellen ändrats från Tre månader som slutade den 31 mars 2016 till Sex månader som slutade den 30 juni 2016 för att spegla den rätta rapportperioden. Alla andra uppgifter är oförändrade, såväl i denna tabell som i återstoden av dokumentet.  Den ändrade texten visas i nedanstående version. 

Intäkterna för andra kvartalet ökade med 17 % på årsbasis 

Prognosen för helåret 2017 är bekräftad 

Jackpotjoy plc (LSE: JPJ), världens största bingo-ledda onlinespeloperatör, offentliggör idag resultaten för Jackpotjoy Group (“Koncernen”) för de tre och sex månader som slutade den 30 juni 2017.

Finansiell sammanfattning 

  
             Tre    Tre          Sex    Sex
             månader  månader        månader  månader
             som    som          som    som
             slutade  slutade        slutade  slutade
             den 30  den 30        den 30  den 30
             juni 2017 juni 2016 Rapporterad juni 2017 juni 2016 Rapporterad                                           
             (miljoner (miljoner ändring  (miljoner (miljoner ändring
             GBP)   GBP)    %      GBP)   GBP)   %
  Intäkter       75,2   64,3    17     146,6   129,7   13
  Netto(förlust)/intäkt
  (som rapporterad
  enligt IFRS)     (4,8)   (14,9)   68     (20,1)  (9,8)   (105)
  Justerad EBITDA[1]  30,0   23,5    28     59,2   51,5   15
  Justerad
  nettoinkomst[1]    21,8   19,1    14     42,6   42,6   -
  Operativt kassaflöde 22,3   18,4    21     45,6   44,9   2

Finansiella höjdpunkter för andra kvartalet 

– Starkt finansiellt resultat:

– Intäkterna ökade med 17 %, eller 16 % på like for like-basis och på konstant valutabasis 
  – 18 % intäktsökning i Jackpotjoy-segmentet (70 % av koncernens intäkter) 
  – Justerad EBITDA[1] ökade med 28 %, eller 31 % på like for like-basis och på konstant valutabasis, vilket visar stark tillväxt över samtliga affärssegment
  – Justerad nettoinkomst[1] ökade 14 % på årsbasis

– Stort kassaflöde:

  – Ökning av operativt kassaflöde på 21 % på årsbasis 
  – Operativt kassaflöde på 30 pence per aktie[2] 
  – Skuldavbetalning fortsätter; justerad nettoförbrukningsgrad[3] inklusive minskad köpeskillingsskuld med 3,6 x
  – Bruttoskulden inklusive köpeskilling har minskat från 514,8 miljoner GBP den 31 december 2016 till 414,5 miljoner GBP

Efter ett mycket upplyftande första halvår och en stabil start på tredje kvartalet fortsätter styrelsen att förvänta sig en stadig tillväxtökning för verksamhetsåret 2017.

Operativa höjdpunkter för andra kvartalet 

– Löpande förbättring av KPI:er[4] på årsbasis

  – Genomsnittligt antal aktiva kunder[4] växte till 243 896 under de senaste tolv månaderna fram till den 30 juni 2017, en ökning med 13 % på årsbasis 
  – Genomsnittliga intäkter från spelande med riktiga pengar per månad[4] ökade till 21,8 miljoner GBP, en ökning med 16 % på årsbasis 
  – Månatliga intäkter från spelande med riktiga pengar per genomsnittlig aktiv kund var[4]89 GBP, en ökning med 2 % på årsbasis

Höjdpunkter för affärssegmenten för andra kvartalet 

– Jackpotjoy (70 % av koncernens intäkter) – Stadiga kvartalsresultat för alla varumärken med en intäktstillväxt på 18 % och en tillväxt av justerad EBITDA[1] på 35 %; Starspins och Botemania (21 % av segmentintäkterna) är mycket stora på grund av tillväxten inom mobilprodukter och nya produkter

– Vera&John (23 % av koncernens intäkter) – Intäktstillväxt på 30 % och en tillväxt av justerad EBITDA[1] på 21 %

– Mandalay (7 % av koncernens intäkter) – Intäkterna är oförändrade jämfört med andra kvartalet 2016 och justerad EBITDA[1] ökade med 50 % vilket speglar lägre marknadföringsutgifter jämfört med föregående år

Finansiella höjdpunkter och företagsutvecklingar för första halvan  

– Stabila finansiella resultat:

  – Intäkterna ökade med 12 % från föregående år på like for like-basis och på konstant valutabasis 
  – Justerad EBITDA[1] ökade med 19 % från föregående år på like for like-basis och på konstant valutabasis 
  – Justerad nettoinkomst[1] oförändrad från föregående år

– Den 25 januari 2017 blev Jackpotjoy plc moderbolag till Intertain Group Limited (“Intertain”) efter en transaktion under arrangemangsplanen (“Arrangemanget”) och Jackpotjoy plc började handlas på Londonbörsens (“LSE”) huvudmarknad för börsnoterade aktier, under förkortningen “JPJ”. Intertains stamaktier avnoterades från Torontobörsen (“TSX”) och utbytbara aktier som emitterades av Intertain i enlighet med Arrangemanget började handlas på TSX under förkortningen “ITX”

– Den 21 juni 2017 gjorde Jackpotjoy plc den slutgiltiga köpeskillingsbetalningen för de icke-spanska tillgångarna inom Jackpotjoy-divisionen, som uppgick till 94,2 miljoner GBP, vilket kunde täckas av befintliga kontantresurser. Betalningen är den slutliga avbetalningen i samband med varumärkena Jackpotjoy och Starspins, och omfattar även 30,3 miljoner GBP som utgjorde skuld för köpeskillingen för varumärket Botemania. En uppskattad slutgiltig betalning på 34,5 miljoner GBP för varumärket Botemania (diskonterat och sannolikhetvägt i enlighet med IFRS), som även den förväntas kunna täckas av kontantresurser, kommer att göras i juni 2018

Framtidsutsikter  

Handelns momentum under första kvartalet som sedan fortsatte under det andra och början av det tredje kvartalet, hjälpte till att ge goda resultat i hela koncernen. Vi förväntar oss fortsatt stark intäktstillväxt även under andra halvåret. Som tidigare påpekats kommer lönsamheten att påverkas under det andra halvåret efter införandet av en s.k. “POC”-skatt (point-of-consumption) på bonusar i Storbritannien, som är planerad att starta i augusti 2017. Likaledes, vilket också tidigare har påpekats, kommer utgifter för marknadsföring att vägas mot verksamhetsårets andra hälft.
Andrew McIver, Chief Executive Officer, kommenterar:  

“Det andra kvartalet var även det ett kvartal med god tillväxt över hela koncernen, med intäkter som ökade med 17 %, däribland intäktstillväxt på 18 % för vårt ledande bingovarumärke i Storbritannien, Jackpotjoy. Koncernens justerade EBITDA[1] ökade också starkt med 28 %. Tack vare koncernens stabila resultat för första halvåret kan vi bekräfta vår helårsprognos för 2017.

En viktig prioritet för koncernen är att minska vår historiska skuldbörda. Verksamheten är mycket kassagenererande med en kontantomräkning för andra kvartalet på 99 %, borträknat engångs- och exceptionella poster[5]. Därför minskade vår justerade nettoskuld[4] från 4,0 x till 3,6 x under de sex månaderna, och bruttoskulden minskade från 514,8 miljoner GBP till 414,5 miljoner GBP.

En viktig milstolpe i skuldreduceringen uppnåddes i juni då vi gjorde den slutgiltiga betalningen av köpeskillingen på 94,2 miljoner GBP för de icke-spanska tillgångarna inom Jackpotjoy-segmentet, med befintliga kassaresurser, något som innebar utmärkt värde för våra aktieägare.”

Konferenssamtal 

En telefonkonferens för analytiker och investerare kommer att hållas idag kl. 13.00 brittisk tid/8.00 ET. För att delta ombeds intresserade parter ringa +44-(0)-20-3003-2666 eller +1-800-608-0547 tio minuter före den planerade starten och ange referensen “Jackpotjoy”. En inspelning av samtalet kommer att finnas tillgänglig under 30 dagar genom att ringa +44-(0)-20-8196-1998 eller +1-888-889-0604 och ange referensen 8097981#. En utskrift kommer också att göras tillgänglig på http://www.jackpotjoyplc.com/investors .

————————————————– 

[1] Detta meddelande innehåller icke-IFRS-mått som noteras där de används. För ytterligare detaljer, inklusive vad gäller avstämningarna från dessa icke-IFRS-finansiella instrument, hänvisas till informationen under rubriken ”Meddelande om icke-IFRS-mått” på sidan 4 i denna utgåva och anmärkning 4 – Information om segment om de oreviderade interima koncentrerade koncernredovisningarna på sidorna 27 till 31 i denna utgåva.
[2] Siffror per aktie beräknas på en utspädd viktad genomsnittsbasis genom att använda IFRS-kassametoden.
[3] Justerad nettoförbrukningsgrad består av befintliga terminslån, konvertibla skuldebrev, inkrementell obligationsutgivning, utbetalning av konkurrensbegränsning, villkorad köpeskillingsskuld och det verkliga värdet av valutaswappen minus obegränsade kontanter delat med justerad EBITDA på 109,9 miljoner GBP för de senaste tolv månaderna till den 30 juni 2017.
[4] För ytterligare information hänvisas till uppgifterna under rubriken ”Nyckeltal” på sidan 14 i den här utgåvan.
[5] Engångsposter/exceptionella poster inkluderar transaktionsrelaterade kostnader och skatter som betalats. 

Meddelande om icke-IFRS-mått  

Följande icke-IFRS-mått används i denna utgåva eftersom ledningen tror att de tillhandahåller ytterligare användbar information om fortlöpande operativa och finansiella resultat. Läsare uppmärksammas på att definitionerna inte är erkända mått enligt IFRS, inte har standardiserade betydelser som föreskrivs i IFRS, och bör inte betraktas isolerat eller tolkas som alternativ till intäkter och nettoinkomst (förlust) och total inkomst (förlust) för perioden som fastställts i enlighet med IFRS eller som indikatorer på resultat, likviditet eller kassaflöden. Koncernens metod för att beräkna dessa mått kan skilja sig från den metod som används av andra enheter. Följaktligen kanske koncernens mått inte är jämförbara med liknande namn som används av andra enheter eller i andra jurisdiktioner.  

Justerad nettoinkomst enligt koncernens definition betyder nettoinkomst plus eller minus särskilda poster som ledningen rimligen kan kvantifiera och anser kommer att ge läsaren en bättre förståelse av koncernens underliggande affärsresultat. Justerad nettoinkomst beräknas genom att justera nettoinkomst för tillväxt, amortering av förvärvsrelaterade inköpspris av immateriella tillgångar och konkurrensbestämmelser, aktiebaserade ersättningar, kostnader relaterade till den oberoende kommittén, avgångsvederlag, förlust/(vinst) på valutaränteswapp, justeringar till verkligt värde på villkorad köpeskilling, transaktionsrelaterade kostnader, utländsk valuta och vinst på försäljning av immateriella tillgångar. Uteslutning av tillväxt och aktiebaserade ersättningar eliminerar den icke-likvida effekten och uteslutandet av amortering av förvärvsrelaterade immateriella inköpspriser och konkurrensbestämmelser, kostnader relaterade till den oberoende kommittén, avgångsvederlag, förlust/(vinst) på valutaränteswap, justeringar till verkligt värde på villkorad köpeskilling, transaktionsrelaterade kostnader, utländsk valuta och vinst på försäljning av immateriella tillgångar eliminerar poster som ledningen anser vara icke-operativa och icke-rutin. Justerad nettoinkomst övervägs också av vissa investerare och analytiker som underlag till värdering av ett företag. 

Justerat EBITDA enligt koncernens definition är inkomsten före räntekostnader (netto av ränteintäkter), inkomstskatter, amortering och avskrivningar, aktierelaterade ersättningar, kostnader kopplade till den oberoende kommittén, avgångsvederlag, förlust/(vinst) på valutaränteswapp, justeringar till verkligt värde på villkorad köpeskilling, transaktionsrelaterade kostnader, utländsk valuta och vinst på försäljning av immateriella tillgångar. Ledningen anser att justerat EBITDA är ytterligare en viktig indikator på utfärdarens förmåga att generera likviditet till utestående skuldbetalningar och utbetalning av tilläggsköpeskilling vid fondförvärv och använder detta mått för detta ändamål. Uteslutning av aktiebaserade ersättningar eliminerar icke-likvida poster och uteslutandet av kostnader relaterade till den oberoende kommittén, förlust/(vinst) på valutaränteswap, justeringar till verkligt värde på villkorad köpeskilling, transaktionsrelaterade kostnader, utländsk valuta och vinst på försäljning av immateriella tillgångar eliminerar poster som ledningen anser vara icke-operativa och icke-rutin.  

Varning gällande framåtsyftande information   

Detta meddelande innehåller viss information och vissa uttalanden som kan utgöra “framåtsyftande information” (inklusive framtidsinriktad finansiell information och finansiella prognoser) i den mening som avses i tillämpliga värdepapperslagar. Ofta, men inte alltid, kan framåtsyftande information identifieras genom användning av ord som “planerar”, “förväntar”, “beräknar”, “har för avsikt”, “förutspår”, “inriktar sig på”, “söker”, “avser”, “emotser” eller “tror” eller den negativa innebörden av sådana ord, eller andra variationer därav eller synonymer till sådana ord, eller uttalanden om att vissa handlingar, händelser eller resultat “kan”, “skulle kunna”, “bör”, “borde”, “kanske kan” eller “kommer att” vidtas, inträffa eller uppnås. Framåtsyftande information innefattar kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan leda till att faktiska resultat, prestationer, framgångar eller utveckling i betydande grad avviker från dem som förutsågs av koncernen och som uttalas eller antyds i de framåtsyftande uttalandena. Den framåtsyftande informationen i den här utgåvan inkluderar, men är inte begränsad till, uttalanden med avseende på koncernens framtida finansiella resultat (däribland med avseende på handel under 2017, POC-skatt och vår förmåga att betala av skulder och köpeskilling från framtida internt genererade intäkter), framtidsutsikterna för koncernens verksamhet och drift, koncernens tillväxtmöjligheter och verkställandet av dess tillväxtstrategier. Vissa av dessa uttalanden om företagets förväntade intäktsökning kan utgöra en finansiell prognos i enlighet med kanadensisk värdepapperslagstiftning. Dessa uttalanden speglar koncernens nuvarande förväntningar avseende framtida händelser eller framtida resultat, prestationer, framgångar eller utveckling och framtida trender som påverkar koncernen. Alla sådana uttalanden, förutom uttalanden rörande historiska fakta, är framåtsyftande information. Sådan framåtsyftande information baseras på ett antal antaganden som kan visa sig vara felaktiga, inklusive, men inte begränsat till, möjligheten för koncernen att säkra, bibehålla och följa alla erforderliga licenser, tillstånd och certifieringar för att bedriva affärsverksamhet i de jurisdiktioner där koncernen verkar eller har för avsikt att verka; myndighetsåtgärder eller lagstadgade åtgärder, inklusive införandet av nya lagar eller lagändringar (eller tolkningen av dessa) som relaterar till onlinespel; allmän affärsverksamhet, ekonomiska och marknadsmässiga förhållanden (inklusive tillväxten på marknaden och Storbritanniens utträde ur EU); att koncernen verkar i utländska jurisdiktioner; den konkurrensmässiga miljön; den förväntade tillväxten på onlinespelmarknaden och potentiella nya marknadsmöjligheter; förutsedda och oförutsedda kostnader; skyddet av koncernens immateriella äganderättigheter; koncernens förmåga att framgångsrikt integrera och realisera fördelarna med dess genomförda förvärv; de förväntade betalningarna av köpeskilling som skall göras; koncernens relation med Gamesys Group och andra tredje parter; koncernens skuldbetalningar och koncernens förmåga att erhålla ytterligare finansiering om och när det behövs. Sådana uttalanden kan också väsentligt påverkas av risker kopplade till bristen på tillgänglig och kvalificerad personal eller ledning, volatilitet på aktiemarknaden; skattepolitik; konkurrens; utländska verksamheter; koncernens begränsade operativa historia; och koncernens förmåga att få tillgång till tillräckligt med kapital från interna eller externa källor. De förutnämnda riskfaktorerna är inte avsedda att utgöra en komplett lista över faktorer som kan påverka koncernen. Ytterligare riskfaktorer diskuteras i Jackpotjoy plcs årliga informationsformulär från den 29 mars 2017. Även om Jackpotjoy plc har försökt att identifiera viktiga faktorer som kan orsaka att faktiska resultat, prestationer, framgångar eller utveckling skiljer sig väsentligt från de som beskrivs i de framåtsyftande uttalandena, kan det finnas andra faktorer som orsakar att faktiska resultat, prestationer, framgångar eller utveckling inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtsyftande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat, prestationer, framgångar eller utveckling sannolikt kommer att skilja sig, och kan skilja sig väsentligt, från dem som uttrycks i eller antyds i den framåtsyftande informationen i detta meddelande. Läsare bör således inte förlita sig på framåtsyftande information. Även om efterföljande händelser och utveckling kan leda till att koncernens förväntningar, beräkningar och synpunkter ändras, åtar sig Jackpotjoy plc inte och har inte någon skyldighet att uppdatera eller revidera någon framåtriktad information, förutom i enlighet med tillämpliga värdepapperslagar. Den framåtsyftande informationen i detta meddelande ska inte antagas representera koncernens förväntningar, beräkningar eller synpunkter vid någon tidpunkt efter datumet för detta meddelande. Den framåtsyftande informationen i detta meddelande omfattas uttryckligen av denna varning. Investerare bör inte förlita sig på framåtsyftande uttalanden eftersom de planer, avsikter eller förväntningar på vilka de är baserade kanske inte inträffar.  

Framåtsyftande finansiell information eller ekonomiska prognoser i det här pressmeddelandet baseras på vissa antaganden om förväntad tillväxt, verksamhetens resultat, prestationer samt affärsutsikter och -möjligheter. Även om Jackpotjoy plc anser att dessa antaganden är rimliga, baserat på den information som för närvarande finns tillgänglig, kan de visa sig vara felaktiga. Dessa risker, osäkerheter och andra faktorer inkluderar, men är inte begränsade till: kredit-, marknads-, valuta-, operativa, likviditets- och finansieringsrisker, inklusive förändringar i de ekonomiska förhållandena, och räntor eller skattesatser. 

CHIEF EXECUTIVE OFFICERS ÖVERSIKT  

Jag har nöjet att rapportera ett starkt resultat för koncernen för de första sex månaderna av 2017. Intäkterna ökade med 13 % och justerad EBITDA[1] steg med 15 %, i huvudsak föranledd av en inkomstökning på 16 % i vårt Jackpotjoy-segment, vilket utgör 70 % av koncernen och behåller sin marknadsledande position i Storbritannien. Detta starka finansiella resultat medförde ett stort kassaflöde i hela koncernen med en omvandlingsfrekvens av justerad EBITDA[1] på 77 % – 101 % före exceptionella poster[5] – vilket gör det möjligt för oss att forsätta att sänka vår skuldsättningsgrad[3] till 3,6 x från 4,0 x vid årets slut.

Även operativt har det första halvåret varit en viktig period för koncernen. Den 25 januari genomförde vi börsnoteringen på Londonbörsens huvudmarknad och flyttade vårt huvudkontor från Toronto till London. Den 21 juni gjorde vi den slutgiltiga köpeskillingsbetalningen för de icke-spanska tillgångarna inom Jackpotjoy-segmentet, som uppgick till 94,2 miljoner GBP och kunde göras med befintliga kontantresurser.

Det goda resultatet efter det första halvåret 2017 är ett resultat av ett lyckat strategiarbete som vi satte upp i våra helårsresultat i mars.  Denna strategi är uppbyggd kring fyra specifika möjligheter med målsättning att leverera fortsatt tillväxt för koncernen och bygga på vår ledande marknadsposition och trogna kundkrets.

1. Öka marknadsandelen  

En rapporterad intäktsökning på 13 % det första halvåret, vilken inkluderar en ökning på 16 % för vårt största affärssegment, Jackpotjoy, markerar att vi fortsätter att få dragkraft i våra kärnmarknader, av vilka de flesta är reglerade. Det finns påtagliga tillväxtmöjligheter inom vår befintliga utsträckning tack vare vår starka närvaro på våra marknader. Vi fortsätter att fokusera på organisk tillväxt inom våra ledande varumärkesportföljer genom spellanseringar, marknadsföringskampanjer och kostnadseffektiviseringar inom koncernen.

2. Riktade marknadsföringskampanjer  

Vi fortsätter att dra nytta av konsekventa och effektiva marknadsföringskampanjer och under andra halvåret 2017 går vi tillbaka till brittisk television för att ytterligare stärka varumärket Jackpotjoys marknadsledande position. Vår kundvärvningsstrategi ger en hög avkastning på investering i våra viktigaste varumärken och den kvinnliga demografin har uppvisat stor känslighet för dessa kampanjer.

3. Möjligheter till korsförsäljning  

Efter slutbetalningen av köpeskillingen för de icke-spanska tillgångarna som vi förvärvade från Gamesysgruppen har vi nu tillstånd att korssälja varumärken och produkter (bingo och kasino) över våra olika affärssegment. Vi räknar med att kunna begränsa kundomsättningen och öka belåningsgraden genom effektiv korsförsäljning på medellång sikt.

4. Produktutveckling med fokus på mobila erbjudanden  

Det är väldokumenterat att marknaden för onlinespel har genomgått en övergång i spelande från datorer till mobila enheter under de senaste åren. Takten på övergången väntas öka och mobila enheter blir därmed den föredragna plattformen för bingo och kasinospel på nätet. Vårt senaste resultat visar att Jackpotjoy UK genererade 61 % av vinsterna från mobila enheter, en ökning från 57 % under första kvartalet. Förutom att fortsätta att rikta oss till mobilmarknaden i Storbritannien, kommer vi att fortsätta utveckla mobila erbjudanden genom förbättringar av plattformarna över alla utländska marknader. Dessutom ska vi sträva efter att lägga till gratisprodukter (för stationära såväl som mobila enheter) till våra befintliga erbjudanden där det är lämpligt.

Sammanfattningsvis är jag mycket nöjd med koncernens resultat för de första sex månaderna av 2017. Under det andra kvartalet fortsatte den gynnsamma handel som uppvisades under första kvartalet. Inledningen av tredje kvartalet har också uppvisat goda resultat i hela koncernen. Framledes förväntar vi oss en fortsatt stabil intäktstillväxt under hela andra halvåret, även om marginalerna kan påverkas med införandet av POC-skatten på bonusar i Storbritannien, vilken planeras gälla från augusti 2017. Som tidigare har påpekats, kommer även utgifter för marknadsföring att vägas mot verksamhetsårets andra hälft.

Jag är övertygad om att vårt goda momentum under första halvåret ger oss ett gynnsamt utgångsläge att fortsätta leverera enligt plan under resten av 2017.

Andrew McIver
Chief Executive Officer

15 augusti 2017

Finansiell översikt  

Intäkter 

Koncernens intäkter under de tre månader som slutade den 30 juni 2017 bestod av:

– 52,3 miljoner GBP i intäkter från Jackpotjoys operativa verksamhet.

  – 17,4 miljoner GBP i intäkter från Vera&Johns operativa verksamhet.

  – 5,5 miljoner GBP i intäkter från Mandalays operativa verksamhet.

Koncernens intäkter under de tre månader som slutade den 30 juni 2016 bestod av:

  – 44,5 miljoner GBP i intäkter från Jackpotjoys operativa verksamhet.

  – 13,4 miljoner GBP i intäkter från Vera&Johns operativa verksamhet.

  – 5,5 miljoner GBP i intäkter från Mandalays operativa verksamhet.

  – 0,9 miljoner GBP i andra intäkter relaterade till InterCasinos plattformsmigration från Amaya Inc. (“Intäkt från plattformsmigration”) som inkluderas i Vera&Johns operativa segment

Ökningen av intäkterna för de tre månader som slutade den 30 juni 2017 jämfört med de tre månader som slutade den 30 juni 2016, är främst till följd av organisk tillväxt av Vera&John- och Jackpotjoy-segmenten, där intäkterna ökade med 30 % respektive 18 %.

Koncernens intäkter under de sex månader som slutade den 30 juni 2017 bestod av:

  – 103,0 miljoner GBP i intäkter från Jackpotjoys operativa verksamhet.

  – 33,1 miljoner GBP i intäkter från Vera&Johns operativa verksamhet.

  – 10,5 miljoner GBP i intäkter från Mandalays operativa verksamhet.

Koncernens intäkter under de sex månader som slutade 30 juni 2016 bestod av:

  – 89,0 miljoner GBP i intäkter från Jackpotjoys operativa verksamhet.

  – 27,3 miljoner GBP i intäkter från Vera&Johns operativa verksamhet.

  – 11,3 miljoner GBP i intäkter från Mandalays operativa verksamhet.

  – 2,1 miljoner GBP i övriga inkomster från intäktsgarantin (“intäktsgarantin”) avseende tjänsteavtalet som ingåtts med Amaya Inc. och intäkter från plattformsmigration som inkluderas i Vera&Johns operativa segment

Ökningen av intäkterna för de sex månader som slutade 30 juni 2017 jämfört med de sex månader som slutade 30 juni 2016, är främst till följd av organisk tillväxt av Vera&John- och Jackpotjoy-segmenten, där intäkterna ökade med 21 % respektive 16 %.

Kostnader och utgifter 

  
                Tremånaders   Tremånaders   Sexmånaders  Sexmånaders
                 perioden    perioden    perioden   perioden
                 som slutade  som slutade   som slutade  som slutade
               den 30 juni    den 30 juni   den 30 juni  den 30 juni
                2017(GBP 000)  2016(GBP 000)  2017(GBP 000)  2016(GBP 000)

  Utgifter
  Distributionskostnader    34 302     32 293      65 546     62 151
  Administrativa
  kostnader           27 664     22 884      52 877     45 361
  Transaktionsrelaterade
  kostnader             -      4 866       1 315     6 164
  Kostnader för
  avgångsvederlag          -      5 695         -     5 695
                 61 966     65 738      119 738    119 371

Distributionskostnader 

  
             Tremånaders   Tremånaders   Sexmånaders   Sexmånaders
             perioden     perioden    perioden    perioden
             som slutade   som slutade   som slutade   som slutade
             den 30 juni   den 30 juni   den 30 juni   den 30 juni
             2017(GBP 000)   2016(GBP 000)  2017(GBP 000)  2016(GBP 000)

  Försäljning och
  marknadsföring     10 846      12 334      20 449     21 566
  Licensavgifter     11 826      10 170      22 912     20 638
  Spelskatter       8 469      7 048      16 461     14 164
  Behandlingsavgifter   3 161      2 741      5 724     5 783
              34 302      32 293      65 546     62 151

Försäljnings- och marknadsföringskostnader består av utbetalningar till dotterbolag och allmänna marknadsföringskostnader relaterade till varje varumärke.  Licensavgifter består av avgifter för Mandalay- och Jackpotjoy-segmenten för att verka på sina respektive plattformar och spelleverantörernas avgifter som betalats för Vera&John- och Jackpotjoy-segmenten. Spelskatter utgörs till stor del av POC-skatt, vilket är 15 % skatt på intäkter från spel med riktiga pengar[4] som infördes i Storbritannien i december 2014. Behandlingsavgifter utgörs av kostnader i samband med användning av betalningsleverantörer och inkluderar transaktions- och hanteringskostnader för betaltjänstleverantörer samt insättnings- och uttagsavgifter.    Med undantag för försäljnings- och marknadsföringskostnader tenderar distributionskostnader att vara variabla i relation till omsättningen.

Ökningen av distributionskostnaderna för de tre och sex månader som slutade den 30 juni 2017 jämfört med samma perioder 2016 beror främst på högre intäkter, något kompenserat av lägre försäljnings- och marknadsföringskostnader.

Administrativa kostnader 

  
           Tremånaders    Tremånaders   Sexmånaders   Sexmånaders
           perioden     perioden     perioden     perioden
           som slutade    som slutade   som slutade   som slutade
           den 30 juni    den 30 juni    den 30 juni   den 30 juni
          2017(GBP 000)   2016(GBP 000)   2017(GBP 000)  2016(GBP 000)

  Ersättningar
  och förmåner    8 016       6 916      16 091      12 801
  Arvoden       797        525       2 005      2 818
  Allmänna och
  administrativa   2 440       1 314       4 621      2 636
  Avskrivningar
  och
  nedskrivningar  16 411       14 129      30 160      27 106
 
           27 664       22 884      52 877      45 361

Kostnader för ersättningar och förmåner utgörs av löner, bonusar, styrelsearvoden, förmåner och aktiebaserade ersättningar. Kostnadsökningen för de tre och sex månader som slutade den 30 juni 2017 jämfört med samma perioder 2016 avser personaltillägg och löneökningar i olika affärsenheter samt en ökning av aktiebaserad ersättning relaterad till optioner som beviljats under tredje kvartalet 2016.

Arvoden består huvudsakligen av jurist-, bokförings- och revisionsavgifter.

Variansen på arvoden för de tre och sex månaderna som slutade den 30 juni 2017 jämfört med samma perioder 2016 avser ökningar av konsultarvoden och juridiska avgifter relaterade till koncernens tillväxt och börsnoteringarna på både LSE och TSX. Dessa ökningar bromsades i stor utsträckning av att tidigare års saldon innefattade engångskostnader relaterade till den oberoende kommittén.

Allmänna och administrativa kostnader utgörs av poster som hyra och beläggning, resor och logi, försäkringar, avgifter för börsnotering, teknik- och utvecklingskostnader samt andra kontorsomkostnader. Ökningen av dessa kostnader för de tre och sex månader som slutade den 30 juni 2017 jämfört med samma perioder föregående år kan hänföras till något högre rese-, hyres- och omkostnader till följd av personalrutökning.

Avskrivningar och nedskrivningar består av amorteringar på koncernens materiella och immateriella tillgångar över deras livslängd. Ökningen av amorteringar för både tre- och sexmånadersperioderna som slutade den 30 juni 2017 beror på en utökning av materiella och immateriella tillgångar sedan första kvartalet 2016, i synnerhet konkurrensklausulen (enligt nedanstående definition).

Transaktionsrelaterade kostnader 

Transaktionsrelaterade kostnader utgörs av juridiska och professionella avgifter, förvärvsgranskningsavgifter, särskilda kommittéavgifter, andra direkta kostnader/avgifter förknippade med transaktioner och förvärv som har övervägts eller genomförts och kostnader i samband med den brittiska strategiska översynen som genomfördes av Intertains styrelse samt implementeringen av Intertains strategiska initiativ i Storbritannien.

Affärsenheternas resultat 

Jackpotjoy 

  
                Q2 2017   Q2 2016   Varians
                (miljoner) (miljoner) (miljoner)
                GBP     GBP     GBP     Varians %
  Intäkter          52,3    44,5    7,8     18 %
  Distributionskostnader   23,3    22,1    1,2     5 %
  Administrativa kostnader   4,1     4,0    0,1     3 %
  Justerad EBITDA[1]     24,9    18,4    6,5     35 %
  
                YTD 2017  YTD 2016  Varians
                (miljoner) (miljoner) (miljoner)
                GBP     GBP     GBP     Varians %
  Intäkter          103,0    89,0    14,0    16 %
  Distributionskostnader   43,8    40,9     2,9     7 %
  Administrativa kostnader   8,3     7,7     0,6     8 %
  Justerad EBITDA[1]     50,9    40,4    10,5    26 %

Intäkterna för Jackpotjoy-segmentet ökade jämfört med föregående kvartal och år till följd av organisk tillväxt för samtliga varumärken som tillhandahåller spel med riktiga pengar. Jackpotjoy UK:s intäkter från spelande med riktiga pengar[4] stod för 67 % av Jackpotjoy-segmentets intäkter för de tre och sex månader som slutade den 30 juni 2017.  Medan Jackpotjoy UK och Jackpotjoy Sweden har haft en stadig tillväxt beror den kraftiga intäktsökningen på väsentliga framsteg och utökningar av varumärkena Starspins och Botemania.  Tillsammans stod de för 21 % respektive 20 % av segmentets intäkter för de tre och sex månader som slutade den 30 juni 2017.

Försäljnings- och marknadsföringskostnader var väsentligt lägre under både tre- och sexmånadersperioderna som slutade den 30 juni 2017, jämfört med samma perioder 2016, delvis kompenserat av en ökning av andra distributionskostnader som fluktuerar i linje med intäkterna.

Vera&John 

  
                Q2 2017   Q2 2016   Varians
                (miljoner) (miljoner) (miljoner)
                GBP     GBP     GBP     Varians %
  Intäkter*          17,4    13,4    4,0     30 %
  Distributionskostnader   8,3     6,5     1,8     28 %
  Administrativa kostnader  4,0     2,7     1,3     48 %
  Justerad EBITDA[1]*     5,1     4,2     0,9     21 %

*Exkluderar 0,9 miljoner GBP av andra intäkter som intjänats från plattformsmigrationen under andra kvartalet 2016.  

  
                YTD 2017  YTD 2016  Varians
                (miljoner) (miljoner) (miljoner)
                GBP     GBP     GBP     Varians %
  Intäkter*          33,1    27,3    5,8     21 %
  Distributionskostnader   15,9    13,9    2,0     14 %
  Administrativa kostnader  7,7     5.,1    2,6     51 %
  Justerad EBITDA[1]*     9,5     8,3     1,2     14 %

*Exkluderar 2,1 miljoner GBP av andra intäkter som intjänats från inkomstgarantin och från plattformsmigrationen 2016. 

Intäkterna för segmentet Vera&John ökade med 30 % under andra kvartalet 2017 jämfört med första kvartalet 2016, vilket beror på en organisk tillväxt i segmentet och skillnader i växelkursen GBP/EUR under dessa perioder. Distributionskostnaderna ökade dessutom med 28 % under andra kvartalet 2017 jämfört med samma period 2016, eftersom spel- och betalningsleverantörers kostnader vanligtvis ändras i proportion till intäkterna. Försäljnings- och marknadsföringskostnader följer inte intäkterna, även om de också ökade med 43 %.

Intäkter för de sex månaderna som slutade den 30 juni 2017 var 21 % högre än motsvarande period. Distributionskostnaderna var emellertid endast 14 % högre eftersom hanteringskostnaderna har minskat avsevärt 2017, trots högre intäkter, tack vare riktade åtgärder under 2017 för att strömlinjeforma betalningsprocesser och kostnader.

Ökade administrationskostnader för både tre- och sexmånadersperioderna som slutade den 30 juni 2017, jämfört med motsvarande perioder 2016, berodde främst på ökade personalkostnader och kontorsrelaterade kostnader då segmentet fortsätter att växa.

Mandalay 

  
                Q2 2017   Q2 2016   Varians
                (miljoner) (miljoner) (miljoner)
                GBP     GBP     GBP     Varians %
  Intäkter          5,5     5,5     -      -
  Distributionskostnader   2,8     3,6     (0,8)    (22 %)
  Administrativa kostnader  0,3     0,3     -      -
  Justerad EBITDA[1]     2,4     1,6     0,8     50 %
  
                YTD 2017  YTD 2016  Varians
                (miljoner) (miljoner) (miljoner)
                GBP     GBP     GBP     Varians %
  Intäkter          10,5    11,3    (0,8)    (7 %)
  Distributionskostnader   5,8     7,1     (1,3)    (18 %)
  Administrativa kostnader  0,6     0,6     -      -
  Justerad EBITDA[1]     4,1     3,6     0,5     14 %

Intäkter för Mandalay-segmentet för de tre månaderna som slutade den 30 juni 2017 var oförändrade jämfört med samma period 2016. Tack vare lägre marknadsföringsutgifter var justerad EBITDA[1] emellertid väsentligt högre.

Intäkter för de sex månaderna som slutade den 30 juni 2017 var 7 % högre än motsvarande period 2016. Orsaken till det var resultaten från första kvartalet 2017, då segmentet fokuserade på att ändra kampanjutgifterna för att förbättra de operativa marginalerna och säkerhetsdepositionerna i framtiden.  Intäkter för andra kvartalet 2017 har återhämtat sig tack vare dessa åtgärder. Till följd av lägre försäljnings- och marknadsföringskostnader var justerad EBITDA[1] 14 % högre än för de sex månader som slutade den 30 juni 2016.

Icke-allokerade företagskostnader  

Icke-allokerade företagskostnader ökade från 1,6 miljoner GBP till 2,5 miljoner GBP under de tre månader som slutade den 30 juni 2017 jämfört med de tre månader som slutade den 30 juni 2016.Variansen avser främst en ersättningsökning på 0,3 miljoner GBP på grund av nyanställd personal, en ökning på 0,3 miljoner GBP i allmänna och administrativa omkostnader, och en ökning på 0,3 miljoner GBP i arvoden.

Icke-allokerade företagskostnader ökade från 2,8 miljoner GBP till 5,3 miljoner GBP under de sex månader som slutade 30 juni 2017 jämfört med de sex månader som slutade 30 juni 2016.Variansen avser främst en ersättningsökning på 0,9 miljoner GBP på grund av nyanställd personal, en ökning på 0,7 miljoner GBP i allmänna och administrativa omkostnader, och en ökning på 1,0 miljoner GBP i arvoden. Dessa kompenserades endast något av 0,1 miljoner GBP i marknadsföringskostnader.

Nyckeltal 

Genomsnittligt antal aktiva kunder är ett nyckeltal som används av ledningen för att bedöma insatserna kopplade till att värva kunder som spelar med “riktiga pengar” och för att behålla kunder som spelar med “riktiga pengar” för koncernens alla varumärken. Koncernen definierar genomsnittligt antal aktiva kunder som kunder som har gjort minst en insats med riktiga pengar under en viss månad (“Genomsnittligt antal aktiva kunder”). “Genomsnittligt antal aktiva kunder per månad” är genomsnittligt antal aktiva kunder per månad, utslaget på en tolvmånadersperiod. Även om detta mått inte är erkänt av IFRS, anser ledningen att det är ett lämpligt mått på koncernens förmåga att värva och behålla kunder.

Intäkter från spelande med riktiga pengar och Genomsnittliga intäkter från spelande med riktiga pengar per månad är ett nyckeltal som används av ledningen för att bedöma intäkterna från spelverksamheterna där kunderna spelar med riktiga pengar. Koncernen definierar Intäkter från spelande med riktiga pengar (“Intäkter från spelande med riktiga pengar”) som intäkter minus intäkterna från intäktsgarantin, partnerwebbplatser och socialt spelande. Koncernen definierar Genomsnittliga intäkter från spelande med riktiga pengar per månad (“Genomsnittliga intäkter från spelande med riktiga pengar per månad”) som intäkter från spelande med riktiga pengar per månad, utslaget på en tolvmånadersperiod. Även om detta mått inte är erkänt av IFRS, anser ledningen att det är ett lämpligt mått på koncernens operativa resultat för spelande med riktiga pengar.

Månatliga intäkter från spelande med riktiga pengar per genomsnittlig aktiv kund är ett nyckeltal som används av ledningen för att bedöma koncernens förmåga att generera intäkter från spelande med riktiga pengar per kund. Koncernen definierar Genomsnittliga intäkter från spelande med riktiga pengar per genomsnittlig aktiv kund (“Genomsnittliga intäkter från spelande med riktiga pengar per månad”) som genomsnittliga månatliga intäkter från spelande med riktiga pengar utslaget på genomsnittligt antal aktiva kunder per månad. Även om detta mått inte är erkänt av IFRS, anser ledningen att det är ett lämpligt mått på koncernens förmåga att generera intäkter från spelande med riktiga pengar. 

  
                      Tolv månader Tolv månader
                      som slutade  som slutade
                      den 30 juni  den 30 juni      
                      2017     2016     Varians  Varians%
  Genomsnittligt antal aktiva kunder per
  månad (#)                243 896    216 220   27 676  13 %
  Intäkter från spelande med riktiga
  pengar (000 GBP) [(1)]         261 707    225 691   36 016  16 %
  Genomsnittliga intäkter från spelande
  med riktiga pengar per månad (000 GBP) 21 809    18 808    3 001   16 %
  Månatliga intäkter från spelande med
  riktiga pengar per genomsnittlig aktiv
  kund (GBP)               89      87      2     2 %

[(1)]Totala intäkter från spelande med riktiga pengar för de tolv månader som slutade den 30 juni 2017 består av de totala intäkterna minus intäkter som intjänats från intäktsgarantin och inkomster från plattformsmigreringen på noll GBP (30 juni 2016 5,4 miljoner GBP), och intäkter från partnerwebbplatser och socialt spelande på 24,2 miljoner GBP (30 juni 2016 24,0 miljoner). 

Månatliga intäkter från spelande med riktiga pengar per genomsnittlig aktiv kund[4] är konsekvent jämfört med föregående år, vilket är i linje med koncernens övergripande strategi för att värva och behålla kunder.

HUVUDSAKLIGA RISKER OCH OSÄKERHETER  

De huvudsakliga riskerna och osäkerheterna omnämns på sidorna 17 till 46 i Jackpotjoy plc:s prospekt daterat den 20 januari 2017. De huvudsakliga risker och osäkerheter som kan påverka koncernen under återstoden av året beskrivs nedan:

Regleringsrisker: 

– Koncernen eller vissa tredje parter som den litar på kan misslyckas med att upprätthålla riskhanteringsprocesser och effektiva metoder mot penningtvätt, bestickning, bedrägerier och regelbrott.
– Koncernen driver verksamhet i en ständigt föränderlig regleringsmiljö för onlinespel och hasardspel
– Verksamhet på en reglerad marknad kan påverkas av förändringar i regler och förordningar och verksamhet på nästan reglerade eller oreglerade marknader kan bli föremål för reglering

Tekniska risker: 

– Koncernen är beroende av plattforms- och innehållsleverantörer från tredje part.
– Innehåll och teknik kan bli föråldrad och ineffektiv för att värva och behålla kunder
– Spelplattformarna som används är beroende av tekniker och nätverkssystem som kan vara sårbara för cyberattacker som påverkar kundupplevelsen negativt eller som kan leda till brott mot sekretesslagar och missbruk av kunduppgifter. Detta kan i sin tur kan leda till juridiskt ansvar eller förlorad goodwill hos kunderna

Operativa risker: 

– Koncernen är verksam i en miljö som kännetecknas av hög konkurrens och är beroende av fortsatt marknadstillväxt
– Koncernen är beroende av viktiga nyckelpersoner i ledningen, av vilka några har utsetts nyligen
– Koncernens verksamhet och lönsamhet är avhängiga av dess förmåga att bibehålla eller utöka sin användarbas
– Jackpotjoys verksamhet kan påverkas negativt om man inte lyckas på ett effektivt sätt överföra vissa operativa funktioner om koncernen beslutar att införliva dem efter slutet av betalningsperioden för Jackpotjoys köpeskilling
– Operativa och finansiella resultat för Jackpotjoys verksamhet är beroende av förhållandet med Gamesys-gruppen
– Koncernens verksamhet, finansiella ställning och operativa resultat är avhängiga av effektiv marknadsföring och av bibehållen varumärkeskännedom av bland annat tredje part och deras samarbetspartners
– Koncernen är beroende av effektiva betalningstjänster från ett begränsat antal leverantörer på alla marknader där den är verksam
– Koncernens omfattande aktiviteter i utländska jurisdiktioner kan påverkas av faktorer utanför koncernens kontroll

Finansiella risker: 

– Koncernen är utsatt för risker kopplade till valutaväxling
– Lånen hos kreditfaciliteterna har rörliga räntor som kan höjas väsentligt, vilket skulle öka koncernens kostnader och minska kassaflödet
– Koncernen har flera operativa och finansiella avtal i sin finansieringsdokumentation. Underlåtenhet att följa dessa operativa och finansiella avtal på längre sikt kan innebära flera negativa scenarier som väsentligt skulle påverka koncernens rörelseresultat och finansiella ställning

Skatterisker: 

– Koncernen är föremål för skatteregler i olika jurisdiktioner vilket kan leda till osäkerhet när det gäller koncernens skatteskulder. Koncernen utsätts också för negativa förändringar i beskattningen av verksamheten eller införandet av tilläggsskatter och avgifter

Ekonomiska risker: 

– Koncernen är verksam i en volatil onlinespelbransch som är konjunkturkänslig
– Resultaten av Storbritanniens folkomröstning om att lämna Europeiska unionen kan påverka de globala ekonomiska förhållandena, finansmarknaderna och koncernens verksamhet, utsikter, intäkter, rörelseresultat och finansiella ställning negativt

STYRELSENS ANSVARSFÖRSLAG AVSEENDE HALVÅRSRAPPORTEN 

För de sex månader som slutade den 30 juni 2017 

Vi bekräftar på heder och samvete att:

 1. Den sammanställda delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 – Delårsrapportering som antagits av Europeiska unionen.
 2. Delårsrapporten innehåller en rättvisande översikt av den information som krävs enligt DTR 4.2.7R (indikation på viktiga händelser under de första sex månaderna och beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer för årets återstående sex månader); och
 3. Delårsrapporten innehåller en rättvisande översikt av den information som krävs enligt DTR 4.2.8 R (upplysningar om transaktioner med närstående parter och ändringar däri).

Undertecknad på uppdrag av styrelsen

Andrew McIver
Chief Executive Officer
15 augusti 2017

Oberoende granskningsrapport för Jackpotjoy plc 

Inledning 

Vi har anlitats av bolaget för att granska de sammanställda delårsrapporterna för de tre månader som slutade den 30 juni 2017, som utgörs av koncernens sammanställda delårsrapport över totalresultatet, koncernens sammanställda delårsrapport över balansräkningen, koncernens sammanställda delårsrapport över förändringar i eget kapital, koncernens sammanställda delårsrapport över kassaflödesanalysen och tillhörande noter.

Vi har läst övriga uppgifter i delårsrapporten och undersökt om det finns några uppenbara väsentliga fel eller inkonsekvenser i uppgifterna i de sammanställda finansiella rapporterna.

Styrelsens ansvar 

Den finansiella delårsrapporten för de tre och sex månader som slutade den 30 juni 2017 är styrelsens ansvar och har godkänts av styrelsen.  När det gäller de sex månader som slutade den 30 juni 2017 är styrelseledamöterna ansvariga för att upprätta delårsrapporten enligt upplysningsvägledning och insynsregler från Storbritanniens Financial Conduct Authority (FCA).

Som framgår av not 2 är koncernens årsredovisning upprättad i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom det är utfärdat av International Accounting Standards Board och International Financial Reporting Standards (IFRS) vilka antagits av den europeiska unionen.  Den kortfattade sammanställningen av bokslutet som ingår i denna delårsrapport har upprättats i enlighet med International Accounting Standard 34, “Interim Financial Reporting” dvs delårsrapportering, som utfärdats av International Accounting Standards Board och International Accounting Standard 34, “Interim Financial Reporting” dvs delårsrapportering, såsom det antagits av europeiska unionen.

Vårt ansvar 

Vårt ansvar är att uttrycka en slutsats för koncernen angående den sammanställda redovisningen i delårsrapporten baserad på vår granskning.

Vår rapport har upprättats i enlighet med villkoren för vårt engagemang och för de sex månader som slutade den 30 juni 2017, för att hjälpa bolaget att uppfylla sitt ansvar avseende delårsrapportering i enlighet med upplysningsvägledningen och insynsreglerna från Storbritanniens Financial Conduct Authorithy (FCA) och utan annat syfte. Ingen person har rätt att förlita sig på denna rapport om inte denne person är en person som har rätt att åberopa denna rapport enligt och i linje med vårt avtalsvillkor eller uttryckligen har fått tillstånd att göra det med vårt skriftliga samtycke. Förutom i ovanstående fall, accepterar vi inte ansvaret för denna rapport till någon annan person eller för något annat syfte, och härmed avsäger vi oss uttryckligen allt sådant ansvar.

Omfattning av granskningen 

Vi genomförde vår granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements 2410, “Granskning av finansiell delårsrapport utförd av en för enheten oberoende revisor” såsom den har utfärdats av International Auditing and Assurance Standards Board och International Standard on Review Engagements (Storbritannien och Irland) 2410, “Granskning av finansiell delårsrapport utförd av en för enheten oberoende revisor”, utgiven av Financial Reporting Council för användning i Storbritannien.  En granskning av delårsfinansiell information består i att göra förfrågningar, främst från personer som är ansvariga för finansiella och redovisningsfrågor, och tillämpa analytiska procedurer och andra granskningsförfaranden.  En granskning är väsentligt mindre omfattande än en revision som utförs i enlighet med internationella revisionsstandarder eller International Standards on Auditing (för Storbritannien och Irland) och gör det därför inte möjligt för oss att försäkra oss om att vi kommer att få reda på alla viktiga frågor som skulle identifieras vid en revision.  Därför lämnar vi inte något revisionsutlåtande.

Slutsats 

Baserat på vår granskning har ingenting uppmärksammats som får oss att tro att den sammanställda redovisningen i delårsrapporten för de tre och sex månader som slutade den 30 juni 2017 inte är utförd, på alla väsentliga punkter, i enlighet med International Accounting Standard 34, utfärdat av International Accounting Standards Board, International Accounting Standard 34, som antagits av europeiska unionen. Inte heller, när det gäller de sex månader som slutade den 30 juni 2017, i enlighet med upplysningsvägledningen och insynsreglerna från Storbritanniens Financial Conduct Authority (FCA).

BDO LLP   
Auktoriserade revisorer   
London 
Storbritannien 
14 augusti 2017 

BDO LLP är ett bolag som är registrerat i England och Wales (med registreringsnummer OC305127).

DEN OREVIDERADE SAMMANSTÄLLDA KORTFATTADE DELÅRSRAPPORTEN FÖR TOTALRESULTATET  

  
                                                                       

                          Tre     Tre    Sex    Sex
                         månader   månader  månader  månader
                          som     som    som    som
                         slutade   slutade  slutade  slutade
                          den 30   den 30  den 30  den 30
                          juni    juni   juni   juni
                          2017    2016   2017   2016
                         (000-tal   (000-tal (000-tal (000-tal
                          GBP)    GBP)   GBP)   GBP)
  Intäkter och andra inkomster
  Spelintäkter[4]                75 193    63 353  146 569  127 584
  Övriga intäkter från intäktsgarantin        -       -     -   1 181
  Övriga intäkter från
  plattformsmigreringen               -      925     -    925
  Totala intäkter och andra inkomster      75 193    64 278  146 569  129 690

  Kostnader och utgifter
  Distributionskostnader[4],[5]         34 302    32 293  65 546  62 151
  Administrativa kostnader[5]          27 664    22 884  52 877  45 361
  Kostnader för avgångsvederlag[4]          -     5 695     -   5 695
  Transaktionsrelaterade kostnader[4]        -     4 866   1 315   6 164
  Valutakursförluster[4]             4 766    1 994   6 899   2 515
  Totala kostnader och utgifter         66 732    67 732  126 637  121 886

  Vinst på försäljning av immateriella
  tillgångar                     -      -   (1 002)    -

  Justeringar till verkligt värde på
  villkorad tilläggsköpeskilling[15]       1 845   17 277  14 701  18 950
  (Vinst)/förlust på valutaränteswapp[10]       -   (14 231)  3 534  (18 261)
  Ränteintäkter[6]                 (57)    (27)   (95)   (56)
  Räntekostnader[6]               11 382    8 387  22 718   16 765
  Finansieringskostnader             13 170   11 406  40 858   17 398

  Nettoförlust för perioden före skatter     (4 709)  (14 860) (19 924)  (9 594)

  Aktuell skatteavsättning             168    113    359    394
  Indrivning av uppskjuten skatt          (105)   (100)   (210)   (182)
  Nettoförlust för perioden hänförlig
  till moderbolagets ägare            (4 772)   (14 873) (20 073) (9 806)

  Övrigt totalresultat/(förlust): Poster
  som kommer eller kan omklassificeras
  till vinst eller förlust under
  efterföljande perioder
  Omräkning av vinst/(förlust) på
  utländsk valuta                 13 088    (9 133) 18 643  (6 663)
  Orealiserad förlust på valutasäkringsreserv   (4 032)    -   (4 845)   -
  Summa totalresultat/(förlust) för perioden
  hänförlig till moderbolagets ägare        4 284   (24 006) (6 275) (16 469)

  Nettoförlust för perioden per aktie
                                                               
  Grund[7]                  (0,06)GBP  (0,21)GBP (0,27)GBP (0,14)GBP
  Utspädd[7]                 (0,06)GBP  (0,21)GBP (0,27)GBP (0,14)GBP
  Se medföljande noteringar

OREVIDERAD SAMMANSTÄLLD KORTFATTAD BALANSRÄKNING 

  
                             Per den    Per den
                             30 juni 2017 31 december 2016
  TILLGÅNGAR                      (000-tal GBP) (000-tal GBP)

  Omsättningstillgångar
  Kassa[8]                       23 963    68 485
  Bundna likvida medel[8]                76      253
  Kundinsättningar                   8 979     8 573
  Handel och andra fordringar[9]            17 166    16 763
  Kortfristig del av valutaränteswapp[10],[15]     -       38 171
  Skattefordringar                   10 915    6 832
  Totala omsättningstillgångar             61 099    139 077

  Materiella tillgångar                 1 405     852
  Immateriella tillgångar[11]              323 682    352 473
  Goodwill[11]                     296,739    296 352
  Övriga långfristiga fordringar            2 247     2 624
  Totala anläggningstillgångar             624 073    652 301

  Totala tillgångar                   685 172    791 378

  SKULDER OCH EGET KAPITAL

  Kortfristiga skulder
  Leverantörsskulder och upplupna skulder[12]      9 699     8 992
  Kortfristig del av valutaränteswappskulder[10],[15]  280      -
  Andra kortfristiga skulder[13]            11 779    15 321
  Ränteskulder                     638      633
  Kundfordringar                    8 979     8 573
  Kortfristig del av långfristiga skulder[14]      25 318    26 695
  Kortfristig del av villkorad tilläggsköpeskilling[15] 38 768    86 903
  Avsättning för skatter                5 286     7 743
  Totala kortfristiga skulder              100 747    154 860

  Villkorad tilläggsköpeskilling[15]          6 370     33 284
  Övriga långfristiga skulder[16]            11 423    14 505
  Valutaränteswappskulder[10],[15]           4 557     -
  Uppskjuten skatteskuld                1 391     1 897
  Konvertibla skuldebrev[17]              954      3 266
  Långfristiga skulder[14]               322 999    344 098
  Totala långfristiga skulder              347 694    397 050

  Totala skulder                    448 441    551 910

  Kapital
  Balanserad vinst                   (190 810)   (170 737)
  Aktiekapital                     7 388     7 298
  Andra reserver                    420 153    402 907
  Totalt kapital                    236 731    239 468

  Totala skulder och eget kapital            685 172    791 378

Se medföljande noteringar 

DEN OREVIDERADE SAMMANSTÄLLDA KORTFATTADE DELÅRSRAPPORTEN FÖR FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL 


GOT NEWS? click here

possible to reach millions worldwide
Google News, Bing News, Yahoo News, 200+ publications          Aktiek-  Aktie-  Fusions- Inlösbara- Aktieba-  Valutaomrä- Valutasä-  Balanserad  Total
          apital  premie  reserv  aktier   serad    knings   krings   vinst/
          (000-tal (000-tal (000-tal (000-tal  betalnings- reserv   reserv   (förlust)  (000-tal
           GBP)   GBP)   GBP)   GBP)   reserv   (000-tal  (000-tal  (000-tal   GBP)
                              (000-tal   GBP)    GBP)    GBP)
                              GBP)
  Ingående
  balans den 1
  januari 2016   7 051   406 002  (15 521)  -   6 779   14 816    -     (130 094) 289 033

  Total förlust
  för perioden
  Nettoförlust
  för perioden    -     -    -     -    -     -     -      (9 806)  (9 806)
  Övrig total
  förlust       -     -    -     -    -    (6 663)   -     -     (6 663)
  Total förlust
  för perioden    -     -    -     -    -    (6 663)   -     (9 806)  (16 469)

  Bidrag från
  och
  utdelningar
  till
  aktieägarna:
  Konvertering
  av
  skuldebrev[17
  ]          2     42   -     -    -      -      -       -     44
  Utnyttjande
  av
  stamaktieopti
  oner[17]       4    187   -     -    -      -      -       -     191
  Utnyttjande
  av
  stamaktieopti
  oner[17]       4     95   -    -    (22)     -      -       -     77
  Aktiebaserad
  ersättning[17
  ]          -     -    -    -     546     -      -       -     546
  Totala bidrag
  från och
  utdelningar
  till
  aktieägarna     10    324    -    -     524    -      -       -     858

  Likvida medel
  den 30 juni
  2016       7 061  406 326  (15 521)   -    7 303    8 153    -     (139 900)  273 422

  Ingående
  balans den 1
  januari 2017   7 298  413 293  (15 521)   50   8 598    (3 513)   -     (170 737)  239 468

  Total förlust
  för perioden
  Nettoförlust
  för perioden    -    -     -     -     -     -      -     (20 073)  (20 073)
  Övrig total
  inkomst       -    -     -     -     -    18 643  (4 845)    -     13 798
  Totalresultat
  (förlust) för
  perioden      -    -     -     -     -    18 643  (4 845)    (20 073)  (6 275)

  Bidrag från
  och
  utdelningar
  till
  aktieägarna:
  Konvertering
  av
  skuldebrev[17
  ]         75   2 263    -     -     -      -     -      -     2 338
  Utnyttjande
  av
  optioner[17]    15    462    -     -    (105)    -     -       -     372
  Annullering
  av inlösbara
  aktier       -    -     -     (50)    -      -     -       -     (50)
  Aktiebaserad
  ersättning[17
  ]         -    -     -     -     878     -     -       -     878
  Totala bidrag
  från och
  utdelningar
  till
  aktieägarna    90    2 725    -     (50)   773     -      -      -     3 538

  Likvida medel
  den 30 juni
  2017       7 388  416 018  (15 521)    -    9 371   15 130   (4 845)   (190 810)  236 731

Se medföljande noteringar 

DEN OREVIDERADE SAMMANSTÄLLDA KORTFATTADE DELÅRSRAPPORTEN FÖR KASSAFLÖDE 

  
                             Tre        Tre       Sex      Sex
                             månader      månader     månader    månader
                             som slutade    som slutade   som slutade  som slutade
                             den 30       den 30      den 30     den 30
                             juni 2017     juni 2016    juni 2017   juni 2016
                             (000-tal GBP)   (000-tal GBP)  (000-tal GBP) (000-tal GBP)
  Löpande verksamhet
  Nettoförlust för året                 (4 772)      (14 873)     (20 073)    (9 806)
  Lägg till (dra av) poster som inte
  involverar likvida medel
  Amortering                       16 411       14 129      30 160     27 106
  Aktiebaserad ersättning[17]                353        248       878      546
  Kortfristig skatteavsättning               168        113       359      394
  Indrivning av uppskjuten skatt              (105)       (100)      (210)     (182)
  Räntekostnader, netto[6]                11 325       8 360      22 623     16 709
  Vinst på försäljning av immateriella
  tillgångar                         -         -       (1 002)      -
  Justeringar till verkligt värde på
  villkorad tilläggsköpeskilling[15]           1 845       17 277      14 701    18 950
  Realiserad/orealiserad (vinst)/förlust
   på valutaränteswapp[10]                  -       (14 231)      3 534   (18 261)
  Valutaförluster                     4 766        1 994       6 899    2 515
                              29 991       12 917      57 869    37 971
  Ändringar av icke-likvida poster
  Handel och andra fordringar              (1 012)       4 150       (525)    4 387
  Övriga långfristiga fordringar              468        (120)       452     (53)
  Leverantörsskulder och upplupna skulder         (415)       (1 645)     (1 844)   (1 028)
  Andra kortfristiga skulder                130        9 367      (3 542)    9 967
  Kassaflöde från den löpande verksamheten        29 162       24 669      52 410    51 244
  Betalad inkomstskatt                  (6 871)      (6 296)      (6 899)   (6 296)
  Mottagen inkomstskatt                   -         -         102    -
  Totalt kassaflöde från den löpande
  verksamheten                      22 291       18 373       45 613   44 948

  Finansieringsverksamhet
  Begränsning av likvida medel               154         -         175   -
  Intäkter från utnyttjande av
  teckningsoptioner                      -         -          -    191
  Intäkter från utnyttjande av optioner           109         99         372     99
  Inkomster från valutaränteswappinlösen[10]         -         -        34 373   -
  Återbetalning av skuld för konkurrensavtal       (1 333)        -       (1 333)   -
  Återbetalning av ränta                 (7 659)      (4 225)     (15 209)   (8 457)
  Betalning av villkorad
  tilläggsköpeskilling[15]                (94 218)      (6 308)     (94 218)   (6 308)
  Avbetalningar gjorda på långfristiga
  skulder[14]                       (6 510)      (7 933)     (12 806)   (13 856)
  Totala likvida medel använda i
  finansieringsverksamhet                (109 457)      (18 367)     (88 646)   (28 331)

  Investeringsverksamhet
  Förvärv av materiella tillgångar              (252)        (76)      (763)    (97)
  Förvärv av immateriella tillgångar             (713)       (403)     (1 262)   (735)
  Intäkter från försäljning av
  immateriella tillgångar                   -         -       1 002  -
  Totala likvida medel från
  investeringsverksamheten                  (965)       (479)      (1 023)   (832)

  Netto(minskning)/-ökning i likvida
  medel under perioden                  (88 131)       (473)     (44 056)   15 785
  Likvida medel, början av perioden            112 297       50 621      68 485   31 762
  Valuta(förlust)/-vinst på likvida medel          (203)       1 421       (466)   4 022
  Likvida medel, slutet av perioden             23 963       51 569      23 963   51 569

Se medföljande noteringar 

KOMPLETTERANDE NOTERINGAR FÖR DE TRE OCH SEX MÅNADERNA SOM SLUTADE DEN 30 JUNI 2017 

1.Företagsinformation 

Jackpotjoy plc är ett spelbolag för onlinespel och moderbolaget till The Intertain Group Limited (“Intertain”).  Jackpotjoy plc bildades i enlighet med Companies Act 2006 (England och Wales) den 29 juli 2016.  Jackpotjoy plc:s säte ligger på 35 Great St. Helen’s, London, Storbritannien.  Jackpotjoy plc blev moderföretag till Intertain den 25 januari 2017 efter en överenskommelse som innebar ett en-mot-en-aktieutbyte av alla de då utestående stamaktierna i Intertain mot stamaktier i Jackpotjoy plc.  Om inte sammanhanget kräver något annat, avser termen “Koncernen” i dessa medföljande noteringar Jackpotjoy plc och dess dotterbolag, beroende på vad som är tillämpligt.

Koncernen erbjuder för närvarande bingo, kasino och andra spel till sina kunder med Jackpotjoy, Starspins, Botemania, Vera&John, Costa Bingo, InterCasino och andra varumärken. Varumärkena Jackpotjoy, Starspins och Botemania drivs av proprietär programvara som ägs av Gamesys-gruppen, koncernens B2B-programvaru- och supportleverantör. Varumärkena Vera&John och InterCasino drivs av proprietär programvara som ägs av koncernen. Mandalay-segmentets bingo-erbjudanden drivs av Dragonfish-plattformen, en programvara som tillhandahålls av 888-gruppen. Dessutom tar koncernen emot avgifter för marknadsföringstjänster som tillhandahålls av dess tillhörande portalverksamhet.

Dessa Oreviderade sammanfattade delårsrapporter godkändes för publicering av styrelsen för Jackpotjoy plc (“Styrelsen”) den 14 augusti 2017.

2.Beredningsgrunden 

Presentationsgrunden 

Dessa Oreviderade sammanfattade delårsrapporter har upprättats av ledningen på basis av löpande omsättning, presenteras i enlighet med International Accounting Standard 34 – Interim Financial Reporting, och har upprättats på grundval av de redovisningsprinciper och metoder som används och beskrivs i Intertains årsredovisning för året som avslutades den 31 december 2016 (“Årsredovisningen”).  Vissa uppgifter och upplysningar som normalt ingår i årsredovisningen som upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (“IFRS”), som antagits av Europeiska unionen, som också överensstämmer med IFRS som utfärdats av International Accounting Standards Board, har utelämnats eller sammanfattats.

Dessa Oreviderade sammanfattade delårsrapporter bör läsas i samband med Årsredovisningen.  Alla definierade termer som används här är förenliga med de villkor som anges i Årsredovisningen.

Dessa Oreviderade sammanfattde delårsrapporter har upprättats enligt historisk kostnadskonvention, förutom för mätning av verkligt värde för koncernens valutaswap och tilläggsköpeskilling.

Efter att Jackpotjoy plc blev moderbolag till koncernen (som beskrivs i not 1) har dessa Oreviderade sammanfattade delårsrapporter upprättats enligt fusionsmetoden för redovisning som en fortsättning på Intertain-verksamheten.  Denna metod tillämpas vanligtvis i sådana fall då redovisning av sådana transaktioner inte är föreskrivna i IFRS 3 – Företagskombinationer eller annan tillämplig IFRS, som i stället uppmanar IFRS-rapporterande enheter att titta på alternativa allmänt accepterade redovisningsprinciper för vägledning.  Resultatet av applikationen är att presentera den Oreviderade sammanfattade delårsrapporten som om Jackpotjoy plc alltid varit moderbolaget och ägt samtliga dotterbolag, och jämförelserna har också utarbetats på den grunden.  Antagandet av fusionsmetoden för redovisning hade ingen inverkan på redovisat resultat per aktie.

Den jämförande finansiella informationen för det år som slutade den 31 december 2016 i dessa Oreviderade sammanfattade delårsrapporter utgör inte lagstadgade räkenskaper för det året.  Revisorernas rapport om de lagstadgade räkenskaperna för perioden som slutade den 31 december 2016 var okvalificerad, uppmärksammade inte några viktiga saker och innehöll inte något uttalande enligt 498(2) eller 498(3) i Companies Act 2006.

Per den 30 juni 2017 har koncernen konsoliderade omsättningstillgångar och kortfristiga skulder på 61,1 miljoner pund respektive 100,7 miljoner pund vilket ger upphov till en nettoskuldsättning på 39,6 miljoner pund. Kassaflöde från framtida verksamheter är tillräckligt för att täcka nettoskulden.

Basis för konsolidering 

Jackpotjoy plc Oreviderade sammanfattde delårsrapport konsoliderar moderbolaget och alla dess dotterbolag. Moderbolaget kontrollerar ett dotterbolag om det exponeras eller har rätt till rörlig avkastning från sitt engagemang i dotterbolaget och har förmåga att påverka avkastningen genom sitt inflytande över dotterbolaget. Alla transaktioner och balanser mellan företag elimineras vid konsolidering.

Dotterföretag är fullt konsoliderade från förvärvstidpunkten, det datum då Jackpotjoy plc erhåller kontrollen, och fortsätter att konsolideras till det datum då kontrollen upphör.

Interna transaktioner, saldon, intäkter och kostnader för transaktioner mellan dotterbolag till Jackpotjoy plc elimineras.  Vinster och förluster till följd av koncerninterna transaktioner som redovisas bland tillgångar elimineras också.

3.Sammanfattning av väsentliga redovisningsprinciper 

För en beskrivning av koncernens väsentliga redovisningsprinciper, kritiska redovisningsestimat och antaganden och relaterad information, se not 3 till årsredovisningen.  Förutom vad som beskrivs nedan har det inte skett några förändringar i koncernens väsentliga redovisningsprinciper eller kritiska redovisningsuppskattningar och -antaganden under de sex månader som slutade den 30 juni 2017.

Ändring i presentationsvaluta 

Från och med den 1 januari 2017 ändrade koncernen presentationsvalutan från kanadensiska dollar (“CAD” eller “$”) till brittiska pund (“GBP” eller “£”).  Jämförande information har omräknats till pund i enlighet med riktlinjerna i IAS 21 – Effekterna av förändringar i valutakurser. Den Oreviderade sammanfattade delårsrapporten för andra kvartalet 2016 har omräknats från kanadensiska dollar till brittiska pund med hjälp av de procedurer som beskrivs nedan:

Intäkter och kostnader omräknades till brittiska pund enligt genomsnittliga valutakurser per kvartal ($:£ – 0,5410); Skillnader som uppstår till följd av omräkning av de ingående nettotillgångarna och årets resultat har tagits till reserver; 

  – Aktiekapital och övriga reserver omräknades till rådande historiska kurser vid transaktionstidpunkten;

  – Genomsnittskurser för kvartalet användes för att omvandla förändringar i poster som inte innefattar kassaflöde och likvida medel från/(använda av) den löpande verksamheten, finansieringsverksamheten och investeringsverksamheten; Spoträntor användes för att konvertera kontantsaldon, början av perioden och kontantsaldon, periodens slut.

Till följd av denna förändring redovisas ingen omräkningsrörelse i resultaträkningen för dotterbolag vars funktionella valuta är GBP.

Säkringsredovisning 

Från och med den 31 mars 2017 har koncernen valt att använda säkringsredovisning i syfte att redovisa realiserade och orealiserade vinster och förluster i samband med den nya valutaväxlingen (enligt definitionen i not 10) i enlighet med riktlinjerna i IAS 39 – Finansiella instrument : Erkännande och mätning.

IAS 39 tillåter säkringsredovisning under vissa omständigheter förutsatt att säkringsförhållandet är:

formellt utsett och dokumenterat, inklusive företagets riskhanteringsmål och strategi för att genomföra hedgingen, identifiering av säkringsinstrumentet, det säkrade objektet, typen av risk som säkras och hur enheten ska bedöma säkringsinstrumentets effektivitet;

  – förväntas vara mycket effektivt i att uppnå kompenserande förändringar i verkligt värde eller kassaflöden som kan hänföras till den säkrade risken som utsetts och dokumenterats, och att effektiviteten kan mätas på ett tillförlitligt sätt;

  – utvärderat löpande och har visat sig vara mycket effektivt.

Baserat på koncernens analys av ovanstående krav drogs slutsatsen att den nya valutaswappen uppfyller alla nödvändiga kriterier och kvalificerar sig för användning av säkringsredovisning.

4.Information om segment

Följande tabeller visar utvalda finansiella resultat för varje segment och icke-allokerade företagskostnader:

Tre månader som slutade den 30 juni 2017: 

  
                               Icke-allokerade   Total
             Jackpotjoy Vera&John  Mandalay   företagskostnader

                                  
             (GBP 000)  (GBP 000)  (GBP 000)  (GBP 000)    (GBP 000)
              
  Totalt resultat     52 332   17 412    5 449      -       75 193

             
  Distributionskostnader 23 251   8 278    2 757      16       34 302
  Avskrivningar och   
  nedskrivningar     12 244   2 465    1 608      94       16 411
  Arvoden, allmänna och
  administrativa
  kostnader        4 165    4 024     265     2799       11 253
  Utländsk valuta     (78)     419     11    4 414       4 766
  Finansiering, netto    -     (53)      1    13 222       13 170
  Nettointäkt/(förlust)
  för perioden före                           
  skatter         12 750   2 279    807   (20 545)       (4 709)
  Skatter         -       63     -       -         63
  Nettointäkt/(förlust)                         
  för perioden      12 750   2 216    807   (20 545)       (4 772)

  Nettointäkt/(förlust)                         
  för perioden      12 750   2 216    807   (20 545)       (4 772)
                                        
  Räntekostnader, netto  -      (53)     1    11 377       11 325
  Skatter         -       63      -      -          63
  Avskrivningar och                            
  nedskrivningar     12 244   2 465    1 608     94       16 411
                                       
  EBITDA         24 994   4 691    2 416   (9 074)       23 027
  Aktiebaserad
  ersättning       -       -     -      353        353
  Justering till
  verkligt värde på
  villkorad
  tilläggsköpeskilling  -       -     -     1 845       1 845
  Utländsk valuta      (78)    419     11    4 414       4 766
                                       
  Justerad EBITDA     24 916   5 110    2 427   (2 462)       29 991

  Nettointäkt/(förlust)                           
  för perioden      12 750   2 216     807   (20 545)      (4 772)
  Aktiebaserad
  ersättning         -     -      -     353        353
  Justering till
  verkligt värde på
  villkorad
  tilläggsköpeskilling    -     -      -     1 845       1 845
  Utländsk valuta      (78)    419      11    4 414       4 766
  Amortering av
  förvärvsrelaterade
  immateriella
  inköpspriser och                             
  konkurrensklausuler   12 244   2 105    1 593       -      15 942
  Värdeökning       -      -       -     3 662      3 662
  Justerad                                
  nettoinkomst/(förlust) 24 916   4 740   2 411     (10 271)     21 796

Sex månader som slutade den 30 juni 2017: 

  
                              Icke-allokerade
                              företagskostnad  Total
              Jackpotjoy Vera&John Mandalay    er
                          (GBP           (GBP
              (GBP 000) (GBP 000)   000)    (GBP 000)   000)
                                     
  Totalt resultat    102 998   33 103   10 468    -      146 569

  Distributionskostnader 43 794   15 926   5 768    58      65 546
  Avskrivningar och
  nedskrivningar     21 934    4 833   3 201    192      30 160
  Arvoden, allmänna och

  administrativa
  kostnader        8 326    7 684   550     6 157      22 717
  Transaktionsrelaterade
  kostnader        -      -     -     1 315      1 315
  Utländsk valuta     (96)    478    9     6 508      6 899
  Vinst på försäljning
  av immateriella                            
  tillgångar        -    (1 002)   -     -        (1 002)
  Finansiering, netto   -     (87)    2    40 943      40 858
  Nettointäkt/(förlust)
  för perioden före                           
  skatter        29 040   5 271   938    (55 173)     (19 924)
  Skatter         -      149    -     -        149
  Nettointäkt/(förlust)                         
  för perioden      29 040   5 122   938    (55 173)     (20 073)

  Nettointäkt/(förlust)                            
  för perioden      29 040   5 122   938    (55 173)     (20 073)
                                      
  Räntekostnader, netto  -     (87)    2     22 708      22 623
  Skatter         -     149    -     -         149
  Avskrivningar och                          
  nedskrivningar     21 934   4 833  3 201    192       30 160
                                      
  EBITDA         50 974   10 017  4 141    (32 273)     32 859
  Aktiebaserad
  ersättning       -      -     -     878        878
  Justering till
  verkligt värde på
  villkorad                                
  tilläggsköpeskilling  -      -     -    14 701      14 701
  Förlust på
  valutaränteswapp    -      -     -    3 534      3 534
  Transaktionsrelaterade
  kostnader       -      -     -    1 315      1 315
  Vinst på försäljning
  av immateriella                              
  tillgångar       -    (1 002)    -     -       (1 002)
  Utländsk valuta    (96)    478     9    6 508       6 899
                                     
  Justerad EBITDA    50 878  9 493    4 150  (5 337)      59 184

  Nettointäkt/(förlust)                          
  för perioden      29 040  5 122     938  (55 173)     (20 073)
  Aktiebaserad
  ersättning       -      -     -    878         878
  Justering till
  verkligt värde på
  villkorad                                 
  tilläggsköpeskilling  -      -     -  14 701       14 701
  Förlust på
  valutaränteswapp    -      -     -   3 534        3 534
  Transaktionsrelaterade
  kostnader        -      -     -   1 315        1 315
  Vinst på försäljning
  av immateriella                              
  tillgångar        -   (1 002)    -    -        (1 002)
  Utländsk valuta    (96)    478     9  6 508        6 899
  Amortering av
  förvärvsrelaterade
  immateriella
  inköpspriser och                            
  konkurrensklausuler  21 934  4 212   3 186    -         29 332
  Värdeökning      -     -     -    7 051        7 051
  Justerad                                
  nettoinkomst/(förlust) 50 878  8 810  4 133   (21 186)      42 635

Tre månader som slutade den 30 juni 2016: 

  
                                Icke-allokerade
                                företagskostnad
                 Jackpotjoy Vera&John Mandalay    er    Total

                 (GBP 000) (GBP 000) (GBP 000)  (GBP 000)  (GBP 000)
  Totala intäkter och andra
  inkomster          44 531   14 300   5 447    -      64 278
  Distributionskostnader    22 107   6 527    3 633    26      32 293
  Avskrivningar och
  nedskrivningar        10 428   2 117    1 581     3      14 129
  Arvoden, allmänna och
  administrativa kostnader   3 986   2 729     263   1777      8 755
  Kostnader för
  avgångsvederlag       -     -      -     5 695      5 695
  Transaktionsrelaterade
  kostnader          -     361     -     4 505      4 866
  Utländsk valuta       (184)   (44)    (37)    2 259      1 994
  Finansiering, netto     -     (21)    1     11 426     11 406
  Intäkt/(förlust) för
  perioden före skatter    8 194   2 631    6    (25 691)    (14 860)
  Skatter           -     13     -      -         13
  Nettointäkt/(förlust) för
  perioden           8 194   2 618    6    (25 691)    (14 873)
  
  Nettointäkt/(förlust) för
  perioden           8 194   2 618    6    (25 691)    (14 873)
  Räntekostnader, netto    -      (21)   1     8 380      8 360
  Skatter           -       13    -       -        13
  Avskrivningar och
  nedskrivningar        10 428   2 117   1 581      3     14 129
  EBITDA            18 622   4 727   1 588   (17 308)     7 629
  Aktiebaserad ersättning   -      -    -      248       248
  Kostnader för
  avgångsvederlag       -      -    -     5 695      5 695
  Justering till verkligt
  värde på villkorad
  tilläggsköpeskilling     -      -    -     17 277     17 277
  Vinst på valutaränteswapp  -      -    -     (14 231)    (14 231)
  Transaktionsrelaterade
  kostnader          -      361    -      4 505      4 866
  Utländsk valuta       (184)    (44)   (37)    2 259      1 994
  Justerad EBITDA       18 438   5 044   1 551    (1 555)     23 478
  
  Nettointäkt/(förlust) för
  perioden           8 194   2 618    6    (25 691)    (14 873)
  Aktiebaserad ersättning   -      -      -      248      248
  Kostnader för
  avgångsvederlag       -      -      -     5 695     5 695
  Justering till verkligt
  värde på villkorad
  tilläggsköpeskilling     -      -      -     17 277     17 277
  Vinst på valutaränteswapp  -      -      -    (14 231)    (14 231)
  Transaktionsrelaterade
  kostnader          -      361     -     4 505     4 866
  Utländsk valuta       (184)   (44)    (37)     2 259     1 994
  Amortering av
  förvärvsrelaterade
  immateriella inköpspriser  10 428   1 995   1 581     -      14 004
  Värdeökning         -      -      -     4 159     4 159
  Justerad
  nettoinkomst/(förlust)    18 438   4 930   1 550    (5 779)    19 139

Sex månader som slutade den 30 juni 2016: 

  
                             Icke-allokerade  Total
              Jackpotjoy Vera&John Mandalay företags-
                             kostnader           

               (GBP   (GBP   (GBP    (GBP      (GBP
               000)   000)  000)    000)      000)
  Totala intäkter och       
  andra inkomster      88 987  29 435 11 268     -     129 690
                   
  Distributionskostnader  40 927  13 957  7 114    153     62 151
  Avskrivningar och
  nedskrivningar      20 484  3 870  2 743     9     27 106
  Arvoden, allmänna och
  administrativa
  kostnader         7 629  5 194   561    4 871    18 255
  Kostnader för
  avgångsvederlag      -     -    -    5 695     5 695
  Transaktionsrelaterade
  kostnader         -     442   -    5 722     6 164
  Utländsk valuta      (333)   293  (68)    2 623     2 515
  Finansiering, netto    -     (43)    3   17 438    17 398
  Intäkt/(förlust) för
  perioden före skatter   20 280   5 722  915   (36 511)   (9 594)
  Skatter          -      212   -     -       212
  Nettointäkt/(förlust)
  för perioden       20 280   5 510  915   (36 511)   (9 806)

  
  Nettointäkt/(förlust) för
  perioden           20 280  5 510  915   (36 511)  (9 806)
  Räntekostnader, netto    -    (43)   3    16 749   16 709
  Skatter           -    212   -    -       212
  Avskrivningar och
  nedskrivningar        20 484  3 870  2 743  9      27 106
  EBITDA            40 764  9 549  3 661  (19 753)  34 221
  Aktiebaserad ersättning   -    -    -    546      546
  Kostnader för
  avgångsvederlag       -    -    -    5 695    5 695
  Kostnader relaterade till
  den oberoende kommittén   -    -    -    1 693    1 693
  Justering till verkligt
  värde på villkorad
  tilläggsköpeskilling     -    -    -    18 950   18 950
  Vinst på valutaränteswapp  -    -    -    (18 261) (18 261)
  Transaktionsrelaterade
  kostnader          -    442   -    5 722    6 164
  Utländsk valuta       (333)  293   (68)  2 623    2 515
  Justerad EBITDA       40 431  10 284  3 593  (2 785)  51 523
  
  Nettointäkt/(förlust) för
  perioden           20 280  5 510  915   (36 511) (9 806)
  Aktiebaserad ersättning   -    -    -    546      546
  Kostnader för
  avgångsvederlag       -    -    -    5 695    5 695
  Kostnader relaterade till
  den oberoende kommittén   -    -    -    1 693    1 693
  Justering till verkligt
  värde på villkorad
  tilläggsköpeskilling     -    -    -    18 950   18 950
  Vinst på valutaränteswapp  -    -    -    (18 261) (18 261)
  Transaktionsrelaterade
  kostnader          -    442   -    5 722    6 164
  Utländsk valuta       (333)  293   (68)  2 623    2 515
  Amortering av
  förvärvsrelaterade
  immateriella inköpspriser  20 484  3 650  2 743  -     26 877
  Värdeökning         -    -    -    8 195    8 195
  Justerad
  nettoinkomst/(förlust)    40 431  9 895  3 590  (11 348)  42 568

I tabellen nedan redovisas nettotillgångar per segment och outnyttjade företagskostnader per den
30 juni 2017:

  
                              Icke-allokerade
                              företagskostnad
              Jackpotjoy Vera&John Mandalay er       Total
              (GBP 000) (GBP 000) (GBP 000) (GBP 000)    (GBP 000)
  Omsättningstillgångar  14 921   37 807  6 897   1 474      61 099
  Goodwill        224 348  55 779  16 612  -        296 739
  Långfristiga tillgångar 276 197  34 660  15 021  1 456      327 334
  Totala tillgångar    515 466  128 246  38 530  2 930      685 172

  Kortfristiga skulder  6 278   14 422  1 874   78 173     100 747
  Långfristiga skulder  -     1 391   -     346 303     347 694
  Totala skulder     6 278   15 813  1 874   424 476     448 441

  Nettotillgångar     509 188  112 433  36 656  (421 546)    236 731

I tabellen nedan redovisas nettotillgångar per segment och outnyttjade företagskostnader per den 31 december 2016:

  
                              Icke-allokerade
                              företagskostnad
              Jackpotjoy Vera&John Mandalay er       Total
              (GBP 000) (GBP 000) (GBP 000) (GBP 000)    (GBP 000)
  Omsättningstillgångar  15 033   38 870  6 509   78 665     139 077
  Goodwill        224 348  55 392  16 612  -        296 352
  Långfristiga tillgångar 277 702  38 163  18 020  22 064     355 949
  Totala tillgångar    517 083  132 425  41 141  100 729     791 378

  Kortfristiga skulder  5 790   16 711  1 483   130 876     154 860
  Långfristiga skulder  -     1 897   -     395 153     397 050
  Totala skulder     5 790   18 608  1 483   526 029     551 910

  Nettotillgångar     511 293  113 817  39 658  (425 300)    239 468

Under de sex månader som slutade den 30 juni 2017 och 2016 kom alla väsentliga intäkter som koncernen förvärvade från Europa. Anläggningstillgångar per geografisk plats per den 30 juni 2017 var följande: Europa 90,4 miljoner pund (31 december 2016 – 93,6 miljoner pund) och Nord-, Mellan- och Sydamerika 533,6 miljoner pund (31 december 2016 – 558,7 miljoner pund).

5. Kostnader och utgifter 

  
                 
                 

                 Tre månader          Sex månader Sex månader
                 som slutade  Tre månader som som slutade som slutade
                 den 30 juni  slutade den 30 den 30 juni den 30 juni
                 2017     juni 2016    2017     2016
                 (GBP 000)   (GBP 000)    (GBP 000)  (GBP 000)
  Distributionskostnader:
  Försäljning och
  marknadsföring        10 846    12 334     20 449    21 566
  Licensavgifter        11 826    10 170     22 912    20 638
  Spelskatter          8 469     7 048      16 461    14 164
  Hanteringsavgifter      3 161     2 741      5 724    5 783
                 34 302    32 293     65 546    62 151

  Administrativa kostnader:
  Ersättningar och förmåner   8 016     6 916      16 091    12 801
  Arvoden            797      525       2 005    2 818
  Allmänna och administrativa  2 440     1 314      4 621    2 636
  Avskrivningar på materiella
  tillgångar          111      26       184     54
  Avskrivningar på immateriella
  tillgångar          16 300    14 103     29 976    27 052
                 27 664    22 884     52 877    45 361

6. Ränteutgifter/-inkomster 

  
                  Tre månader Tre månader  Sex månader Sex månader
                  som slutade som slutade  som slutade som slutade
                  den 30 juni den 30 juni  den 30 juni den 30 juni
                  2017    2016      2017     2016

                  (GBP 000)  (GBP 000)   (GBP 000)  (GBP 000)
  Ränta på likvida medel under
  perioden            57     27       95      56
  Totala ränteintäkter      57     27       95      56

  Betalda och upplupna räntor på
  långfristiga skulder      7 739    4 111     15 664    8 343
  Samlad rabatt erhållen på
  villkorad tilläggsköpeskilling 2 365    3 601     4 468    7 148
  Betald och upplupen ränta på
  konvertibla skuldebrev     18     117      40      227
  Upplupen ränta på konvertibla
  skuldebrev           12     96       30      184
  Upplupen ränta på långfristiga
  skulder             777     462      1 560    863
  Upplupen ränta på långfristiga
  skulder             471     -       956     -
  Totala räntekostnader      11 382   8 387     22 718    16 765

7. Vinst per aktie

I tabellen nedan redovisas beräkningar av grundläggande och utspädd vinst per aktie:

  
                Tre månader Tre månader Sex månader Sex månader
                som slutade som slutade som slutade som slutade

                den 30 juni den 30 juni den 30 juni den 30 juni
                2017    2016    2017    2016

                (GBP 000)  (GBP 000)  (GBP 000)  (GBP 000)
  Täljare:
  Netto (förlust)/inkomst -
  grundläggande       (4 772)   (14 873)  (20 073)  (9 806)
  Netto (förlust)/inkomst -
  utspädd          (4 772)   (14 873)  (20 073)  (9 806)

  Nämnare:
  Vägt genomsnittligt antal
  utestående aktier -
  grundläggande       73 785   70 572   73 680   70 566

  Instrument som förhindrar
  utspädning:
  Viktad genomsnittlig
  effekt av utspädande
  aktieoptioner       401     908     391     848
  Viktad genomsnittlig
  effekt av konvertibla
  skuldebrev[2]       312     2 828    399     2 828

  Nettoförlust per
  aktie[3],[4]
  Grundläggande       (0,06) GBP (0,21) GBP (0,27) GBP (0,14) GBP
  Utspädd[1]         (0,06) GBP (0,21) GBP (0,27) GBP (0,14) GBP

[1]   Vid nettoförlust kommer effekten av aktieoptioner som potentiellt kan användas på utspädd förlust per aktie att vara anti-utspädande, därför kommer den basala och utspädda nettoförlusten per aktie att vara densamma. 

[2]   En antagen konvertering av konvertibla skuldebrev har haft en anti-utspädande effekt på förlusten per aktie för de tre och sex månader som slutade den 30 juni 2017 och 30 juni 2016.   

[3]   Grundläggande förlust per aktie beräknas genom att dividera nettoförlust hänförlig till stamaktieägare med det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier under året. 

[4]   Utspädd förlust per aktie beräknas genom att dividera nettoförlust hänförlig till stamaktieägare med det vägda genomsnittliga antalet utestående aktier under perioden, justerat för antalet potentiellt utspädda aktieoptioner och tillfälligt emitterande instrument. 

8.Likvida och bundna medel 

  
                                    
                            den 30      den 31
                            juni 2017    december 2016
                            (GBP 000)    (GBP 000)
  Likvida medel                   23 746      33 558
  Segregerade likvida medel*             217       34 927
  Likvida medel                   23 963      68 485
  Bundna likvida medel - annat            76        253
  Totalt saldo med likvida medel           24 039      68 738

*   Detta saldo består av kassatillgodohavanden hos betalningstjänstleverantörer samt segregerade likvida medel som hålls i enlighet med villkoren i köpeskillingen för Jackpotjoy, där koncernen måste segregera 90 % av det överflödiga kassaflödet, minus obligatoriska återbetalningar av koncernens långfristiga skulder och köpeskillingar, på ett icke-operativt bankkonto.  Eftersom koncernen gjorde en slutbetalning av köpeskillingen på 94,2 miljoner GBP för de icke-spanska tillgångarna i Jackpotjoy-segmentet den 21 juni 2017 behövdes inga likvida medel segregeras den 30 juni 2017 (34,7 miljoner GBP per den 31 december 2016) .  Segregerade likvida medel kvalificerar inte som spärrade likvida medel utan ingår som kontanter. 

9.Handel och andra fordringar 

Fordringar består av följande poster:

  
                         den 30      den 31
                         juni 2017    december 2016
                         (GBP 000)    (GBP 000)
  Fordringar från Gamesys-gruppen       8 643      9 242
  Fordringar från 888-gruppen         3 154      1 625
  Fordringar från dotterbolag         2 242      1 766
  Fordringar från kortfristiga lån       841       572
  Swaprelaterade fordringar          -        1 948
  Förbetalda kostnader             1 759      967
  Annat                    527       643
                         17 166      16 763

10. Valutaswap

Den 23 november 2015 ingick koncernen ett valutaswapavtal (“Valutaswappen”) för att minimera koncernens exponering mot valutakursförändringar mellan brittiska pund (“GBP”) och amerikanska dollar (“USD”) eftersom kassaflöde genererat från koncernens verksamhet i stor utsträckning görs i GBP, medan en del av huvud- och räntebetalningar på koncernens kreditfaciliteter (enligt definitionen nedan) görs i USD. Under Valutaswappen byttes betalningar av 90 % av koncernens USD-terminslånräntor och huvudavbetalningar till GBP. Koncernen betalade en fast ränta på 7,81 % i stället för flytande USD-räntebetalningar av LIBOR plus 6,5 % (lägsta LIBOR-nivån ligger på 1 %). Ränta och huvudavbetalningar gjordes till en GBP-/USD-växelkurs på 1,5135 USD med ett nominellt belopp på 293 962 500 USD.

Den 28 mars 2017 avslutade koncernen Valutaswappen och realiserade totalavkastningen på cirka 42,6 miljoner USD och inledde därefter ett nytt valutaswapavtal (“Nya valutaswappen”). Under Nya valutaswappen kommer betalningar av 50 % av koncernens terminslånräntor och huvudavbetalningar att bytas till GBP. Koncernen kommer att betala en fast ränta på 7,4 % i stället för flytande USD-räntebetalningar av LIBOR plus 6,5 % (lägsta LIBOR-nivån ligger på 1 %). Ränta och huvudbetalningar kommer att göras till en GBP-/USD-växelkurs på 1,2584 USD med ett nominellt belopp på 136 768 333 USD. Den Nya valutaswappen löper ut den 30 september 2019.  Avtalet ingicks utan kostnad för koncernen.

Verkligt värde på den Nya valutaswapskulden per den 30 juni 2017 är 4,8 miljoner pund (31 december 2016 – tillgång på 38,2 miljoner pund).

Jackpotjoy plc har valt att använda säkringsredovisning i syfte att redovisa realiserade och orealiserade vinster och förluster i samband med den nya valutaswappen.

11.Immateriella tillgångar 

Per den 30 juni 2017 

  


           Spelli- Kundre- Mjukvara Varu Partners- Konkurren- Goodwill  Total
           censer  lationer      märke kapsavtal sklausuler
           (GBP   (GBP   (GBP  (GBP   (GBP   (GBP   (GBP    (GBP
           000)   000)   000)   000)   000)   000)   000)    000)
  Kostnad

  Balans den
  1 januari 2017   94   340 927  21 670  70 054 12 900  20 434  317 829  783 908
  Tillägg      -    -     1 262   -    -    -     -    1 262
  Översättning   (1)     391   (73)    1   -    -     (720)  (402)
  Balans den
  30 juni 2017    93   341 318  22 859  70 055 12 900  20 434  317 109  784 768

  Upplupna
  avskrivningar
  Balans den
  1 januari 2017   34   96 811   7 414  6 523  2 824   -    21 477  135 083
  Amortering     8   22 507   2 340  1 751   817  2 553   -     29 976
  Översättning    6     162    235   (8)   -    -    (1 107)   (712)
  Balans den
  30 juni 2017    48   119 480   9 989  8 266  3 641  2 553   20 370  164 347

  Redovisat värde
  Balans den
  30 juni 2017    45   221 838  12 870  61 789 9 259  17 881  296 739  620 421

Per den 31 december 2016 

  
          Spelli- Kundre- Mjukvara Intäkts- Varu- Partners- Konkurren- Goodwill Total
          censer  lationer      garanti  märke kapsavtal sklausuler
          (GBP   (GBP   (GBP  (GBP   (GBP   (GBP   (GBP   (GBP   (GBP
          000)   000)   000)   000)   000)   000)   000)   000)   000)
  Kostnad
  Balans den
  1 januari
  2016      76   337 502  17 175  4 010  68 284  12 900   -    306 295 746 242
  Tillägg     -     -    1 836  -     -     -    20 434   -    22 270
  Översättning  18    3 425  2 659   783  1 770   -    -    11 534  20 189
  Utgång     -     -     -   (4 793)  -    -     -     -   (4 793)
  Balans den
  31 december
  2016      94   340 927  21 670   -   70 054  12 900   20 434 317 829 783 908

  Upplupna
  avskrivningar
  Balans den
  1 januari 2016 23   47 956  3 279   -   2 681  1 558    -   17 969  73 466
  Amortering    9   47 405  3 683   -   3 466  1 232    -    -   55 795
  Översättning   2    1 450   452   -    376    34    -    3 508  5 822
  Balans den
  31 december
  2016      34   96 811  7 414   -   6 523  2 824    -   21 477 135 083

  Redovisat värde

  Balans den
  31 december
   2016      60   244 116  14 256   -   63 531  10 076   20 434  296 352 648 825


12. Leveratörs- och upplupna skulder
Leverantörsskulder och upplupna skulder består av följande poster:
  
                                    
                            den 30     den 31
                            juni 2017    december
                            (GBP 000)    (GBP 000)
  Utestående kostnader för
  dotterbolag/marknadsföring             3 895      3 058
  Skulder till spelleverantörer           1 416       950
  Utestående ersättnigar               1 949      2 989
  Utestående betalningar lojalitetsprogram       252       260
  Arvoden                       750       349
  Utestående spelskatter                67       526
  Annat                       1 370       860
                            9 699      8 99213. Andra kortfristiga skulder

Andra kortfristiga skulder består av:

  
                                     
                             den 30     den 31
                             juni 2017   december 2016
                             (GBP 000)   (GBP 000)

  Transaktionsrelaterade skulder             3 112     9 321
  Kortfristig del av andra långfristiga skulder (Not
  16)                          8 667     6 000
                             11 779     15 32114. Kreditfaciliteter

Nedan följer uppdelningen av Första delen av
pantbeloppet och Andra delen av pantbeloppet:

  
                          Första    Andra
                          delen av   delen av
                    Terminslån pantbeloppet pantbeloppet Totalt
                    (GBP 000) (GBP 000)   (GBP 000)   (GBP 000)

  Balans den 1 januari 2016      207 158  -       -       207 158
  Huvudgäldenär            -     70 000    90 000    160 000
  Återbetalning            (26 906)  -       -       (26 906)
  Skuldfinansieringskostnader     -     (2 482)    (6 792)    (9 274)
  Värdeökning[1]           1 868   16      35      1 919
  Valutaomvandling          37 896   -       -       37 896
  Balans den 31 december 2016     220 016  67 534    83 243    370 793
  Återbetalning            (12 806)  -       -       (12 806)
  Värdeökning[1]           965    190      405      1 560
  Valutaväxling            (11 230)  -       -       (11 230)
  Balans den 30 juni 2017       196 945  67 724    83 648    348 317

  Kortfristig del           25 318   -       -       25 318
  Långfristig del           171 627  67 724    83 648    322 999[1] Effektiva räntor är som följer: Terminslån - 8,69 %, stegvis första del av
pantbeloppet - 
 8,32 %, andra del av pantbeloppet - 11,75 %.

15. Finansiella instrument

De huvudsakliga finansiella instrumenten som används av
koncernen sammanfattas nedan:

Finansiella
tillgångar

  

                                  
                          den 30      den 31
                          juni 2017   december 2016
  Lån och fordringar               (GBP 000)    (GBP 000)
  Likvida och bundna medel            24 039     68 738
  Handel och andra fordringar          17 166     16 763
  Övriga långfristiga fordringar         2 247      2 624
  Kundinsättningar                8 979      8 573
                          52 431     96 698Finansiella skulder

  
                           
                          den 30 juni  den 31 december
                           2017      2016
  Amorterade finansiella skulder         (GBP 000)    (GBP 000)
  Leverantörsskulder och upplupna skulder    9 699      8 992
  Övriga långfristiga fordringrar        11 423      14 505
  Andra kortfristiga skulder           11 779      15 321
  Räntekostnader                 638       633
  Kundfordringar                 8 979      8 573
  Konvertibla skuldebrev             954       3 266
  Långfristiga skulder              348 317     370 793
                          391 789     422 083De redovisade värdena för de finansiella instrument som
noterats ovan, med undantag för konvertibla skuldebrev, approximerar deras
verkliga värden. De konvertibla skuldebrevens verkliga värde per den 30
juni 2017 uppgick till 1,6 miljoner GBP. Verkligt värde bestämdes utifrån
ett noterat marknadspris på en aktiv marknad.

Finansiella
instrument

  
                                                                   
                              30       den 31
                              juni      december
  Finansiella instrument som redovisas till verkligt   2017      2016
  värde via resultat-tillgångar (-skulder)        (GBP 000)   (GBP 000)
  Valutaswapp                       (4 837)    38 171
  Villkorad tilläggsköpeskilling             (45 138)   (120 187)
                              (49 975)   (82 016)Hierarki över verkligt
värde

Hierarkin för koncernens finansiella instrument som
redovisas till verkligt värde är enligt följande:

  
                   Nivå 2           Nivå 3
                30 juni  31 december   30 juni  31 december
                 2017    2016      2017    2016
                (GBP 000) (GBP 000)   (GBP 000)  (GBP 000)
  Valutaswapp        (4 837)   38 171     -       -
  Villkorad
  tilläggsköpeskilling    -       -      (45 138)  (120 187)Saldot för valutaswappen representerar det verkliga
värdet av kassainflöden/-utflöden under Valutaswappen eller den Nya
valutaswappen, beroende på vad som är tillämpligt.

Tilläggsköpeskilling representerar det verkliga värdet
av de kassaflöden som följer av uppköpskontrakt som skulle tillkomma genom
resultaten från förvärvade verksamheter. Nyckelfaktorerna i uppskattningen
av dessa skulder inkluderar prognostiseringen av de underliggande
verksamheterna, sannolikheten för att uppnå de prognostiserade resultaten och
diskonteringsräntan som tillämpas för att härleda ett nuvärde för dessa
prognoser. En väsentlig ökning (minskning) i verksamheternas resultat skulle
resultera i ett högre (lägre) verkligt värde av tilläggsköpeskillingen, medan en
betydande ökning (minskning) i diskonteringsräntan skulle resultera i ett lägre
(högre) verkligt värde av tilläggsköpeskillingen. Dessutom kommer
sannolikhetsfaktorn att minska, allteftersom uppköpsperioderna närmar sig sina
slutföranden.

En diskonterad kassaflödesvärderingsmodell användes för
att bestämma värdet av tilläggsköpeskillingen. Modellen beaktar nuvärdet
av de förväntade betalningarna, diskonterade med en riskjusterad
diskonteringsränta på 7 %.De förväntade betalningarna bestäms genom att ta
hänsyn till de möjliga scenarierna för prognostiserad EBITDA, det belopp som ska
betalas under varje scenario samt sannolikheten för varje scenario.

Utan sannolikhets- och diskonteringsfaktorer skulle det
verkliga värdet av den villkorade tilläggsköpeskillingen vara cirka 31 % högre
(13,5 miljoner GBP) än dess värde den 30 juni 2017, vilket ökar den kortfristiga
delen av den villkorade tilläggsköpeskillingen, som består av
köpeskillingsbetalningen för Botemania och den första Jackpotjoy-avbetalningen,
med 9,9 miljoner GBP. Den långsiktiga villkorade tilläggsköpeskillingen, som
består av de sista Jackpotjoy-betalningarna som ska utbetalas 2019 och 2020,
skulle också öka med 3,6 miljoner GBP. Detta förutsätter att den ekonomiska
utvecklingen i Jackpotjoys verksamhetssegment är i linje med ledningens
förväntningar.

Den 21 juni 2017 gjorde Jackpotjoy plc en slutgiltig
köpeskillingsbetalning till ett belopp av 94,2 miljoner GBP för de icke-spanska
tillgångarna inom Jackpotjoy-segmentet.

Per den 30 juni 2017 var saldot av den villkorade
tilläggsköpeskillingen för återstoden av köpeskillingen för de spanska
tillgångarna inkluderade i Jackpotjoy-segmentet och milstolpebetalningarna i
samband med Jackpotjoy-segmentet.

Förflyttningen i finansiella instrument på nivå 3
beskrivs nedan:

  
                           (GBP 000)

  Villkorad tilläggsköpeskilling, 1 januari 2016  209 625
  Tillägg                        -
  Justering till verkligt värde           49 382
  Utbetalningar                  (156 308)
  Samlade rabatter                  15 545
  Valutaväxling                    1 943
  Villkorad tilläggsköpeskilling, 31 december 2016 120 187
  Justering till verkligt värde           14 701
  Utbetalningar                   (94 218)
  Samlade rabatter                  4 468
  Villkorad tilläggsköpeskilling, 30 juni 2017   45 138
  Kortfristig del                  38 768
  Långfristig del                  6 370
16. Övriga långfristiga fordringrar

Koncernen är skyldig att betala Gamesys-koncernen 24,0
miljoner GBP i lika stora månatliga avbetalningar under perioden från april 2017
till april 2020, för ytterligare konkurrensklausuler som trädde i kraft i april
2017 och som löper ut i mars 2019. 8,7 miljoner GBP av denna betalning ingår i
kortfristiga skulder (not 13), med det diskonterade värdet av resterande saldo,
som är 11,4 miljoner GBP, inkluderas i övriga långfristiga skulder. Under
de sex månader som slutade den 30 juni 2017 betalade koncernen totalt 1,3
miljoner GBP i samband med de tillagda konkurrensklausulerna.

17. Aktiekapital

Per den 30 juni 2017 bestod Jackpotjoy plc:s emitterade
aktiekapital av 73 836 099 stamaktier, var och en med ett nominellt värde av
0,10 GBP. Jackpotjoy plc innehar inga egna aktier och det finns inga
aktier i Jackpotjoy plc:s emitterade aktiekapital som inte representerar
kapitalet.

Aktiekapitalrörelserna som presenteras nedan för
perioder före avtalsplanens slutförande diskuteras i not 1 och presenteras som
om varje gemensam andel av Intertain Group Limited hade samma nominella värde
som stamaktierna i Jackpotjoy plc. Antalet emitterade stamaktier i
Jackpotjoy plc vid datumet för planen för arrangemanget var 73 718 942.

  
                                    Stamaktier
                             (GBP 000)  #

  Balans den 1 januari 2016               7 051    70 511 493
  Inlösen av konvertibla skuldebrev, exklusive
  kostnader                        185     1 853 667
  Utnyttjande av optioner                 58      577 492
  Utnyttjande av optioner                  4      40 625
  Balans den 31 december 2016              7 298    72 983 277
  Inlösen av konvertibla skuldebrev, exklusive
  kostnader                        75      700 166
  Utnyttjande av optioner                 15      152 656
  Balans den 30 juni 2017                7 388    73 836 099Stamaktier

Förutom av nedan beskrivna anledningar emitterade
Jackpotjoy plc inga ytterligare stamaktier under de sex månader som slutade den
30 juni 2017.

Konvertibla skuldebrev


Under de sex månader som slutade 30 juni 2017 (och innan
planen för arrangemanget slutfördes) omvandlades skuldebrev till ett oskattat
värde av 2,3 miljoner GBP till 628 333 stamaktier i Intertain. Dessutom
omvandlades under de sex månader som slutade 30 juni 2017 (och efter planen för
arrangemanget slutfördes) skuldebrev till ett oskattat värde av 0,3 miljoner GBP
till 71 833 stamaktier i Jackpotjoy plc.

Aktieoptioner

Aktieoptionsprogrammet ("Aktieoptionsprogrammet")
godkändes av styrelsen den 5 september 2016. Efter slutförandet av planen för
arrangemanget, byttes alla optioner på stamaktier i Intertain enligt Intertains
optionsprogram automatiskt ut mot likvärdiga optioner med stamaktier i
Jackpotjoy plc med motsvarande villkor och samma intjäningsvillkor som
Intertains optionsprogram. Lösenpriset för varje anslag har omvandlats
från kanadensiska dollar till brittiska pund enligt valutakursen 0,606 vilket
var växelkursen vid datumet för arrangemangsplanen. Efter utfärdandet av
ersättningsoptionerna har inga ytterligare optioner utfärdats, eller kommer att
utfärdas, enligt Aktieoptionsplanen.

Under de sex månader som slutade den 30 juni 2017
beviljades inga aktieoptioner, 152 656 aktieoptioner utnyttjades, 13 000
aktieoptioner förverkades och inga aktieoptioner löpte ut.

Under de tre och sex månader som slutade den 30 juni
2017 noterade koncernen 0,4 miljoner respektive 0,9 miljoner GBP (2016 - 0,2 miljoner respektive 0,5 miljoner GBP) i
aktiebaserad ersättningskostnad med motsvarande ökning av aktiebaserad
betalningsreserv.

Långsiktig
incitamentsplan

Den 24 maj 2017 beviljade Jackpotjoy plc belöningar i
form av stamaktier under koncernens långsiktiga incitamentsplan ("LTIP") för
nyckelpersoner i ledningen. Belöningarna (i) kommer att överlåtas den dag
då styrelsen bestämmer i vilken utsträckning prestationskravet (enligt nedan) är
uppfyllt och (ii) är föremål för en innehavsperiod på två år med början på
överlåtelsedatumet efter det att de kommer att släppas så att aktierna kan
förvärvas.

Prestationskravet som gäller för 50 % av varje belöning
baseras på koncernens totala avkastning för aktieägarna jämfört med den totala
avkastningen för aktieägarna för de företag som utgör FTSE 250-indexet
(exklusive investmentbolag och finansiella tjänsteföretag) under tre år från och
med den 25 januari 2017 ("TSR-delkvoten"). Prestationskravet som gäller för de
resterande 50 % av belöningen baseras på koncernens vinst per aktie ("EPS")
under det senaste räkenskapsåret för prestationsperioden ("EPS-delkvoten").
Belöningen utdelas till 25 % om slutlig EPS för året är 133,5 pence, mellan 25 %
och 100 % (linjärt) om EPS vid årets slut är mer än 133,5 pence men mindre än
160 pence och 100 % om EPS vid årets slut är 160 pence eller mer.

Varje belöning under LTIP är aktiereglerad och
kompensationskostnaden för LTIP baseras på belöningens uppskattade verkliga
värde. Det verkliga värdet har uppskattats med Black-Scholes-modellen för
EPS-delkvoten och Monte Carlo-modellen för TSR-delkvoten.

Under de tre och sex månader som slutade den 30 juni
2017 noterade koncernen 0,01 miljoner GBP (2016 -
noll GBP) i LTIP-ersättningskostnad med motsvarande ökning av aktiebaserad
betalningsreserv.

18. Villkorade skulder

Indirekt
beskattning

Företag tillhörande Jackpotjoy plc kan bli föremål för
indirekt beskattning för transaktioner som har behandlats som undantagna
leveranser av spel eller på leveranser som har blivit nollklarade, om
lagstiftningen föreskriver att tjänsterna tas emot eller används och har gjorts
så i det land där tjänsteleverantören är belägen. Intäkter som erhålls från
kunder som är belägna inom en viss jurisdiktion kan ge upphov till ytterligare
skatter i den jurisdiktionen. Om sådana skatter tas ut antingen på grundval av
gällande lag eller nuvarande praxis hos någon skattemyndighet, eller på grund av
en ändring av lag och praxis, kan detta ha en väsentlig negativ inverkan på det
belopp som ska betalas av koncernen eller på dess finansiella ställning. Om det
anses sannolikt att en tidigare identifierad ansvarsskyldighet kommer att ge
upphov till ett faktiskt utflöde av medel görs en avsättning med avseende på den
relevanta jurisdiktionen och perioden som påverkas. Om sannolikheten för att ett
ansvar uppstår anses vara låg eller om eventuell beredskap inte är väsentlig för
koncernens finansiella ställning, redovisas beredskapen inte som en skuld på
datumet för balansräkningen. Per den 30 juni 2017 hade koncernen inte
redovisat några pund i ansvar (31 december 2016 - noll pund) i samband med
eventuella ansvarsförbindelser med indirekt beskattning.Frågor från investorer

Jackpotjoy
plc
Jason Holden
Director of
Investor Relations
[email protected]
+44-(0)-207-016-9866
+44-(0)-7812-142118

Jackpotjoy
Group
Amanda Brewer
Vice
President of Corporate Communications
[email protected]
+1-416-720-8150

Frågor
från massmedia

Finsbury
James Leviton och
Andy Parnis
[email protected]
+44-(0)-207-251-3801SOURCE Jackpotjoy plc.